กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ทางลัดสู่การบรรลุธรรม
กลับหน้าแรก
 

ทางลัดสู่การบรรลุธรรม
ผู้เขียน หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ
คำปรารภโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์อมรินทร์


คำปรารภ

ตัวการที่ทำให้เราทุกข์คือความหลง หาใช่เป็นเพราะมีใครหรือสิ่งใดมากระทำเราไม่ อาการอย่างหนึ่งของความหลงคือการเผลอคิดเผลอปรุง เช่น หวนคิดถึงอดีตอันเจ็บปวดที่ผ่านไปแล้ว หรือตีตนไปก่อนไข้ในเรื่องที่ยังมาไม่ถึง นอกจากนั้นยังเผลอเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรือปักจิตตรึงใจอยู่กับทุกขเวทนา จนเกิดความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นผู้ทุกข์ผู้ปวดขึ้นมา

แต่เมื่อใดที่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้น ความหลงย่อมทนอยู่ไม่ได้ เมื่อมีความระลึกรู้ในกายและใจ การเผลอคิดเผลอปรุงย่อมสิ้นสุดลง ด้วยเหตุนี้การเจริญสติปัฏฐานเพื่อสร้างความรู้สึกตัวและความระลึกได้ในกายและใจจึงเป็นทางตรงทางลัดสู่ความพ้นทุกข์

ความรู้สึกตัวทำให้ใจออกมาจากความรู้สึกนึกคิด และเปลี่ยนจาก “เป็น” มา “เห็น” แทน ยิ่งเห็นมากเท่าไร ก็ยิ่งรู้จักสภาวะภายในตามที่เป็นจริงมากเท่านั้น นำไปสู่ปัญญาที่สามารถไถ่ถอนจิตจากความหลงขั้นลึกซึ้งที่สุด อันได้แก่ความยึดติดถือมั่นในตัวตน

ในหนังสือเล่มนี้หลวงพ่อคำเขียน สุวณโณได้ชี้ให้เห็นว่า การปฏิบัติที่ถูกต้องมิได้อยู่ที่การทำให้ความรู้สึกนึกคิดต่างๆ หายไป จนจิตบังเกิดความสงบ แต่อยู่ที่การมีสติเห็นอาการเหล่านี้ โดยไม่ต่อต้านผลักไส ท่านได้ย้ำว่าอาการเหล่านี้ไม่ใช่เป็นตัวปัญหา ปัญหาอยู่ที่การไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นจนหลงเข้าไปในมันต่างหาก แต่เมื่อใดที่มันเกิดขึ้นก็ให้รู้ว่าเกิด เพียงเท่านี้ความรู้ตัวก็จะพาจิตออกมาจากความทุกข์ และ “เปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดี” ไปเอง คือ เปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธ เปลี่ยนความโศกให้เป็นความไม่โศก เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์ มองในแง่นี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับใจล้วนมีประโยชน์ทั้งนั้นหากตามรู้อยู่เสมอ

คำบรรรยายทั้ง ๑๐ บทที่ประกอบกันเป็นหนังสือเล่มนี้ ได้เรียงลำดับเพื่อให้ผู้ใฝ่ธรรมเห็นขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงที่สุดของการปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึงที่สุดของการปฏิบัติ นั่นคือการบรรลุธรรม ชนิดที่ไม่มีผู้ทุกข์ เพราะหลุดพ้นจากความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้ โดยท่านยังได้ชี้แนะการวางจิตวางใจอย่างถูกต้อง เช่น การไม่เพ่งหรือบังคับจิต การเข้าใจอารมณ์การปฏิบัติในระดับต่างๆ นอกจากนั้นท่านยังนำพาให้เราตระหนักว่า ความรู้สึกตัวอันเป็นหัวใจของการปฏิบัตินั้นมีอยู่แล้วในทุกคน ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานจึงอยู่ในวิสัยที่ทุกคนจะเข้าถึงได้

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๑  หรือ ๖ ปีก่อนมรณภาพของหลวงพ่อคำเขียน   บัดนี้สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะประสงค์ตีพิมพ์ซ้ำ  อาตมภาพในนามของวัดป่าสุคะโต ซึ่งดูแลลิขสิทธิ์งานหนังสือของหลวงพ่อ ยินดีอนุญาต หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะอำนวยให้ผู้อ่านบังเกิดธรรมฉันทะและได้ข้อคิดในการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์

พระไพศาล วิสาโล
วันมหาปวารณา
๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved