กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ส่องพระส่องตน : ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน
กลับหน้าแรก
 

ส่องพระส่องตน : ก้าวพ้นวิกฤติร่วมกัน

ผู้เขียน พระวิชิต ธัมมชิโต
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

 

ทุกวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆ์ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ ไม่เว้นแต่ละวัน โดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ต เช่น เฟซบุ๊ค  ส่วนใหญ่เป็นข่าวด้านลบเกี่ยวกับการประพฤติผิดพระวินัย หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนถึงปัญหาคณะสงฆ์ซึ่งกำลังอยู่ในขั้นวิกฤต   รากเหง้าของปัญหานั้นอยู่ที่ระบบการปกครองและระบบการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ผุกร่อนและรอการปฏิรูปมาช้านานแล้ว  อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่า ทัศนคติของชาวพุทธฝ่ายคฤหัสถ์โดยรวม ก็มีส่วนไม่น้อยในการทำให้เกิดปัญหาดังกล่าว  อาทิ เช่น การละเลยไม่ใส่ใจในการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์    ทำให้พระสงฆ์ซึ่งเคยอยู่ในกำกับของสังคมมาโดยตลอด สามารถประพฤติตนย่อหย่อน  ทำตามอำเภอใจได้สะดวก จนเกิดปัญหาตามมามากมาย

อย่างไรก็ตาม ลำพังความใส่ใจในการประพฤติตนของพระสงฆ์ เท่านั้นยังไม่พอ   ฆราวาสญาติโยมควรมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระวินัย  รวมทั้งเข้าใจถึงเงื่อนไขหรือบริบทของพระสงฆ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อน  จึงจะสามารถส่งเสริมให้ท่านเจริญงอกงามในสมณเพศ และบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วย  หาไม่ความปรารถนาดีของญาติโยม ก็อาจเป็นโทษต่อพระสงฆ์   ความข้อนี้รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์พระสงฆ์ โดยไม่เข้าใจข้อเท็จจริง หรือมีความรับรู้เกี่ยวกับพระวินัยอย่างจำกัด โดยเอาความเห็นหรือความคุ้นเคยของตนเองเป็นเกณฑ์

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระวินัย ที่ชาวพุทธควรทราบ เพื่อปฏิบัติกับพระสงฆ์อย่างถูกต้อง เกื้อกูลให้ท่านมีชีวิตที่ดีงาม  รวมทั้งเสนอทางออกในการฟื้นฟูปฏิปทาของพระสงฆ์ เพื่อให้กลับมาเป็นที่ศรัทธาของประชาชน    นอกจากนั้นยังได้นำเสนอแนวทางในการพิจารณาข้อปฏิบัติของพระสงฆ์ท่ามกลางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้มีปัญหาในการตีความหรือตัดสินว่าอย่างไรจึงเรียกว่าพอดีหรือยอมรับได้ โดยมีพระวินัยเป็นบรรทัดฐาน  ข้อเสนอดังกล่าวแม้ไม่ใช่ข้อยุติ แต่ก็น่าจะมีประโยชน์แก่ผู้อ่านในการสนับสนุนให้พระสงฆ์ปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามพระวินัย  ขณะเดียวกันก็ให้ทั้งแง่คิดและตัวอย่าง ที่เป็นประโยชน์สำหรับการอภิปรายเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติของพระสงฆ์ที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน

ขอขอบคุณพระวิชิต ธัมมชิโต ซึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันเกื้อกูลระหว่างพระสงฆ์กับฆราวาสญาติโยม อันเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับความเจริญงอกงามของพระศาสนา  หวังว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของฆราวาส  ดังที่ท่านได้สรุปในตอนท้ายว่า “พลังที่ยิ่งใหญ่ของฆราวาสนี้เอง จะช่วยให้หมู่สงฆ์ที่งดงามสามารถดำรงอยู่อย่างมั่นคงคู่พระพุทธศาสนาในสังคมไทยไปได้ตราบนานเท่านาน”

พระไพศาล วิสาโล
อาสาฬหปุรณมี
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved