กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ธรรมะสมเด็จย่า
กลับหน้าแรก

ธรรมะสมเด็จย่า

จัดพิมพ์โดย อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

แบ่งปันบน facebook Share   

คำนิยม

คุณอัครวัฒน์  โอสถานุเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะพิมพ์หนังสือเรื่อง “ธรรมะสมเด็จย่า” เป็นธรรมทานเนื่องในโอกาสที่มีอายุครบ ๖๐ ปี  อาตมภาพขอร่วมอนุโมทนาด้วย

การพิมพ์หนังสือเป็นธรรมทานนั้น จัดว่าเป็นบุญกิริยาที่มีอานิสงส์มาก  เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างสัมมาทัศนะและส่งเสริมสัมมาปฏิบัติ อันก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบต่อพระศาสนาด้วย

การให้ธรรมเป็นทานนั้นในพุทธศาสนามิได้เจาะจงว่าต้องเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง หรือธรรมที่แสดงโดยบรรพชิตเท่านั้น หากยังครอบคลุมถึงคำสอนของคฤหัสถ์ผู้ใฝ่ธรรมด้วย หากสอดคล้องหรือดำเนินตามสัตถุศาสน์ของพระบรมศาสดา ก็ถือว่าเป็นธรรมอันควรเผยแผ่และน้อมนำมาปฏิบัติทั้งสิ้น

สมเด็จย่าทรงเป็นปูชนียบุคคลผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของมหาชนอย่างอุทิศพระองค์ ยากที่จะมีผู้ใดเสมอเหมือน  ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ใฝ่ธรรมที่ทรงน้อมนำธรรมมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทั้งในส่วนพระองค์ และส่วนที่เกี่ยวของกับประเทศชาติ   แม้พระองค์มิได้มีพระนิพนธ์ในทางธรรมมากนัก  แต่พระจริยาวัตรของพระองค์ก็เผยแสดงสารัตถะแห่งธรรมให้พสกนิกรได้ประจักษ์มาโดยตลอด

เป็นที่น่ายินดี “ธรรมะสมเด็จย่า” ได้รับการตีพิมพ์อีกครั้งหนึ่ง   ลำพังคำสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดเบื้องยุคคลบาทก็นับว่ามีประโยชน์อย่างยิ่งแล้ว เพราะทำให้ได้เห็นพระภารกิจที่ทรงบำเพ็ญด้วยความเสียสละ รวมทั้งชีวิตส่วนพระองค์ที่เป็นแบบอย่างให้แก่ผู้คนได้เป็นอย่างดี  แต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือ ในเล่มนี้มีลายพระหัตถ์ที่ทรงตอบปัญหาของคุณอัครวัฒน์ด้วยพระองค์เอง ทำให้ผู้อ่านได้ทราบถึงมุมมองและแง่คิดของพระองค์ อันสะท้อนให้เห็นถึงธรรมหลายประการ เช่น ความเมตตากรุณา ความเที่ยงธรรม  ความถ่อมพระองค์ ไม่ทรงถือตัว  ความมั่นคงในศีล ความใฝ่รู้ในธรรม  รวมทั้งความสุขที่เกิดจากการให้ 

ในยุคที่ผู้คนคิดถึงแต่ตัวเองนั้น   พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของผู้ที่คิดถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นยิ่งกว่าตนเอง   เชื่อแน่ว่าใครที่ได้รับทราบพระจริยาวัตรจากพระองค์โดยเฉพาะจากหนังสือเล่มนี้จะเกิดแรงบันดาลใจในการทำความดีและช่วยเหลือผู้อื่น  และหากทำด้วยเมตตาจิต
ไม่คิดถึงตนเอง ก็จะได้พบความสุขอย่างเดียวกับที่พระองค์ทรงได้รับ   นอกจากนั้นหนังสือเล่มนี้ยังจะช่วยให้ผู้อ่านตระหนักว่า ยิ่งมียศหรือตำแหน่งสูงมากเท่าไร  ก็ยิ่งจำเป็นต้องมีความลุ่มลึกทางจิตใจมากเท่านั้น เพื่อเป็นฐานอันมั่นคงให้แก่การทำงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน  ดังจะเห็นแบบอย่างได้จากพระองค์ ซึ่งทรงเป็นเสมือนต้นไม้ที่สูงใหญ่และแผ่กิ่งก้านกว้างขวางเนื่องจากมีรากที่หยั่งลึกลงไปในดินจนถึงตาน้ำอันใสบริสุทธิ์

ประโยชน์ทั้งหลายที่กล่าวมาคงเกิดขึ้นได้ยากหากมิได้คุณอัครวัฒน์เป็นผู้กราบบังคมทูลถามสมเด็จย่า โดยเตรียมการมาอย่างดี นอกจากสัมภาษณ์ผู้ใกล้ชิดเบื้องยุคลบาทและประชาชนเป็นอันมากแล้ว ยังค้นคว้าจากหนังสือธรรมะที่พระองค์โปรดให้อาราธนาพระเดชพระคุณพระสาสนโสภณ (สมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบัน) เรียบเรียงถวาย  ทั้งนี้เพื่อรวบรวมเป็นคำถามทางธรรมทูลถามพระองค์เมื่อ ๓๐ กว่าปีที่แล้ว

ด้วยเหตุนี้การที่คุณอัครวัฒน์ จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้อีกครั้งในโอกาสสำคัญของชีวิต คืออายุครบ ๕ รอบนักษัตร จึงนับว่าเหมาะด้วยประการทั้งปวง  ขอให้กุศลจริยาครั้งนี้จงเป็นพลวปัจจัยให้คุณอัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ ถึงพร้อมด้วยจตุรพิธพรชัย   สมบูรณ์ทั้งกำลังกาย กำลังใจ และกำลังปัญญา  สามารถประกอบกิจอันเป็นประโยชน์อย่างได้ผลสัมฤทธิ์   อีกทั้งมีความเจริญมั่นคงในธรรม หนุนนำให้อยู่เย็นเป็นสุข ปลอดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ด้วยเทอญ

พระไพศาล วิสาโล
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved