กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > School การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ
กลับหน้าแรก

School
A la carte การศึกษาภาค (อย่า) บังคับ

เขียน โคลญ่า
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ a book

 

คำนิยม

พ่อแม่ที่อยากให้ลูกมีอนาคตล้วนปรารถนาให้ลูกฝังตัวอยู่ในระบบการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๖ ปี แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่รู้จักระบบการศึกษาดังกล่าวเลยว่า มีจุดมุ่งหมายอะไร และเป็นประโยชน์ต่อชีวิตของลูกตนมากน้อยเพียงใด  ยังไม่ต้องพูดถึงเด็ก ๆ ที่ถูกเคี่ยวเข็นให้ทุ่มเททุกอย่างเพื่อทำผลงานให้ดีที่สุดในระบบการศึกษา  หนังสือเล่มนี้เปิดโลกการศึกษาไทยให้เห็นเด่นชัดขึ้น อ่านแล้วก็คงเห็นคำตอบว่าทำไม ยิ่งเรียน เด็กไทยก็ยิ่งห่างไกลจาก “เก่ง ดี มีสุข” 

สำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่ อ่านหนังสือล่มนี้แล้วก็น่าสงสัยว่ายังอยากให้ลูกของตนฝากอนาคตไว้กับการศึกษาแบบนี้อยู่หรือไม่  และถ้าสนใจทางเลือกที่ดีกว่านี้  คำตอบก็อาจพบได้จากหนังสือเล่มนี้เช่นกัน  แต่อย่าลืมว่า ความรู้สึกนึกคิดของลูกก็สำคัญเช่นกัน ไม่ว่าจะเลือกการศึกษาแบบใด  ความชอบหรือฉันทะของลูกเป็นสิ่งที่พ่อแม่มิอาจมองข้ามไปได้  หากลูกรู้ว่าตัวเองชอบอะไร และแจ่มชัดในจุดมุ่งหมายของชีวิต เขาก็จะตอบได้เองว่าการศึกษาแบบใดที่เหมาะกับเขา และวิชาอะไรที่สนองความใฝ่ฝันของเขา  ถึงที่สุดแล้วไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวเด็กเองว่าเขาควรจะเรียนอะไรและควรฝากอนาคตไว้กับการศึกษาแบบใด

พระไพศาล วิสาโล

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved