กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > สัมผัสรัก อาสานวดเด็ก พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 2
กลับหน้าแรก
 

สัมผัสรัก
อาสานวดเด็ก
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลง 2

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิสุขภาพไทย
ISBN 978-974-496-849-4
พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม 2554

แบ่งปันบน facebook Share   
คำนิยม

มนุษย์ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นผู้รับเท่านั้น หากยังเป็นผู้ให้ด้วย เช่นเดียวกับต้นไม้ซึ่งไม่เพียงดูดน้ำและอาหารจากดินเท่านั้น หากยังคายน้ำและทิ้งกิ่งใบให้เป็นปุ๋ยกลับคืนสู่ผืนดิน อีกทั้งยังให้ร่มเงาและอาหารแก่สรรพสัตว์ ชีวิตที่เอาแต่รับฝ่ายเดียว เป็นชีวิตที่ไร้สมดุล ขาดความสุขและดำรงอยู่ได้ยาก จะว่าไปแล้วธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ งดงามและหลากหลายได้ ก็เพราะ ทุกชีวิตล้วนเป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน

คนที่เอาเข้าตัวอย่างเดียว ย่อมหาความสุขได้ยาก เพราะจิตที่คิดแต่จะรับย่อมไม่รู้จักคำว่าพอ ดังนั้นถึงแม้จะได้มามากมายเพียงใดก็ยังไม่มีความสุข ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นเงินทอง คำสรรเสริญ เกียรติยศ หรือแม้แต่ความรักก็ตาม ในทางตรงข้ามคนที่รู้จักให้ และให้อยู่เสมอ ด้วยจิตปรารถนาดี ย่อมมีความสุขง่าย เพราะนอกจากมีเพื่อนมาก ศัตรูน้อยแล้ว ความเห็นแก่ตัวที่ลดลงยังช่วยให้จิตใจสงบเย็น ไม่ถูกเผาลนด้วยความโลภหรือความริษยา ในทางตรงข้ามการให้แก่ผู้อื่น ไม่ว่าด้วยเงินทองหรือแรงกายแรงปัญญา กลับช่วยให้จิตใจได้รับการเติมเต็ม รู้สึกเปี่ยมล้นในคุณค่าของชีวิต ซึ่งมิอาจซื้อได้ด้วยเงินทอง

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องราวของคนเล็ก ๆ ที่เปี่ยมด้วยน้ำใจ ประสบการณ์จิตอาสาของเขาเหล่านั้นไม่เพียงสร้างสุขให้แก่เด็กอ่อนแห่งบ้านปากเกร็ดเท่านั้น หากยังนำความเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเขาอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อน ทุกคนพูดตรงกันว่า การเป็นอาสาสมัครนวดเด็กนอกจากเติมความสุขให้แก่ชีวิตแล้ว ยังทำให้จิตใจอ่อนโยน สงบเย็น ไม่เอาแต่ใจตัว นึกถึงผู้อื่นมากขึ้น ทั้งหมดนี้ส่งผลให้สัมพันธภาพกับคนรอบข้างดีขึ้น เพราะเห็นคุณค่าของการแสดงความห่วงใยต่อกัน ขณะเดียวกันกับคนที่ห่างไกลออกไป ก็เข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีขึ้นเมื่อรับรู้ความทุกข์หรือภูมิหลังอันเจ็บปวดของเขา

ความดีนั้นเราสามารถทำได้ทุกเวลา จิตอาสาก็เช่นกัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราก็สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้เสมอ ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม เช่น การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม พัฒนาชุมชนละแวกบ้าน ปกป้องสมบัติสาธารณะ รวมไปถึงการทำสังคมให้ดีงาม มีทั้งเมตตาธรรมและความเป็นธรรม ความดีดังกล่าวพุทธศาสนาถือว่าเป็นบุญอย่างหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันถูกละเลยไปมาก หากฟื้นฟูขึ้นมาให้แพร่หลายจะช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่กว่าเดิม อีกทั้งยังทำให้ผู้คนมีความสุขมากขึ้น

ขออนุโมทนาอาสาสมัครทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดีงามด้วยเมตตาจิต โดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตน และขออนุโมทนามูลนิธิสุขภาพไทยที่ได้จัดทำโครงการอาสานวดเด็กอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา ๕ ปีแล้ว หวังว่าประสบการณ์อันน่าประทับใจหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อ่านมีฉันทะในการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น พร้อมร่วมทุกข์กับผู้ยากไร้เยี่ยงมิตร เพราะถึงที่สุดแล้วเราทุกคนก็ล้วนเป็นเพื่อนร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกันทั้งนั้น

พระไพศาล วิสาโล
๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved