กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข
กลับหน้าแรก
 

รู้ทันจิต ชีวิตเป็นสุข

ผู้แต่ง รศ.ยุพา กาญจนดุล
จัดพิมพ์โดย ธรรมสภา
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๔

แบ่งปันบน facebook Share   
คำนิยม

ไม่มีใครที่เกิดมาแล้วหวังเพียงแค่มีชีวิตที่ยืนยาวเท่านั้น หากยังปรารถนาที่จะได้รับประโยชน์สุขจากชีวิตนี้ด้วย ในทัศนะของคนทั่วไป ประโยชน์สุขที่พึงได้นั้นย่อมได้แก่ การมีทรัพย์สินเงินทอง สุขภาพ สถานภาพ รวมถึง การมีครอบครัวดี อย่างไรก็ตามในทัศนะของพุทธศาสนา นั่นเป็นแค่ประโยชน์เบื้องต้น (ทิฏฐธัมมิกัตถะ) เราทุกคนมีศักยภาพที่จะเข้าถึงประโยชน์สุขที่ประเสริฐกว่านั้น (สัมปรายิกัตถะ) ซึ่งเป็นที่มาแห่งความสุขทางใจ ได้แก่ความเจริญงอกงามทางธรรม อันเกิดจากการสร้างบุญกุศลเป็นนิจ เหนือขึ้นไปกว่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุด (ปรมัตถะ)ที่พึงได้จากชีวิตนี้ก็คือ การเป็นอิสระจากกองทุกข์ทั้งปวง เพราะมีปัญญารู้ชัดในสัจธรรม จนไม่มีความยึดติดถือมั่นในสิ่งใด

แม้ผู้คนในยุคนี้มีชีวิตที่ยืนยาวขึ้น แต่วิสัยทัศน์เกี่ยวกับชีวิตกลับหดสั้นลง หวังเพียงแค่ประโยชน์สุขเฉพาะหน้า เวลาเกือบทั้งชีวิตจึงหมดไปกับการทำมาหาเงินและการแสวงหาความสะดวกสบายทางวัตถุหรือความเพลิดเพลินทางโลก ซึ่งให้ความสุขเพียงชั่วครั้งชั่วคราว แต่ตามมาด้วยความทุกข์ทางใจ อาทิ ความเครียด ความวิตกกังวล ความรุ่มร้อนเพราะอยากได้ไม่หยุดหย่อน มิหนำซ้ำเมื่อต้องพบกับความพลัดพรากสูญเสีย หรือความแก่ ความเจ็บ และความตาย อันเป็นธรรมดาโลก สิ่งต่าง ๆ ที่สะสมพอกพูนมาไม่ว่าเงินทอง ชื่อเสียง อำนาจ ก็มิอาจช่วยให้จิตใจคลายทุกข์ได้เลย

ผู้ที่มีปัญญาย่อมตระหนักดีว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความผันผวนปรวนแปร หาความจิรังยั่งยืนมิได้ จึงมองพ้นความสุขเฉพาะหน้า ไม่ฝากความหวังไว้กับเงินทอง ชื่อเสียง และอำนาจ หากมุ่งบำเพ็ญธรรม หมั่นฝึกฝนพัฒนาตน เพื่อกายวาจาที่สะอาด จิตที่สงบ และปัญญาที่สว่างไสว มิใช่เพียงเพื่อความสุขในปัจจุบันเท่านั้น แต่เพื่อความสงบเย็นในยามที่ต้องเผชิญกับความพลัดพรากสูญเสียและความแปรเปลี่ยนในวันข้างหน้า

ความผันผวนปรวนแปรเป็นสิ่งที่ไม่มีใครหนีพ้น แต่เราไม่จำต้องเป็นทุกข์เพราะมันก็ได้ เราสามารถรักษาใจให้เป็นสุขได้ นี้คือประโยชน์ที่จะได้จากธรรมอันน้อมนำมาสู่ใจ และยังช่วยให้เราสามารถบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ได้อย่างไม่มีประมาณ

รู้ทันจิต ชีวิตมีแต่สุข เป็นหนังสือที่พาเราไปรู้จักกับธรรมหลายแง่มุม ที่ช่วยให้เราสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในโลกที่ผันผวน ธรรมที่ผู้เขียนนำมาถ่ายทอดนั้นแม้จะหลากหลาย แต่ล้วนมีจุดหมายเดียวกันคือเพื่อบ่มเพาะความดีงามในจิตใจของเรารวมทั้งสติและปัญญา จนสามารถรักษาใจมิให้เป็นทุกข์ได้ หนังสือเล่มนี้ยังพาผู้อ่านไปรู้จักกับจิตใจของตนเอง ยิ่งรู้ทันและรู้ชัดอย่างลึกซึ้งมากเท่าไร ก็ยิ่งห่างไกลจากความทุกข์และเข้าถึงความสุขที่ประณีตมากเท่านั้น

อาจารย์ยุพา กาญจนดุล เป็นผู้ที่ได้เข้าถึงประโยชน์สุขทางโลกมาไม่น้อยกว่าผู้ใด กล่าวคือมีทั้งความรู้ มีสถานภาพทางสังคม และประสบความสำเร็จในการงาน แต่ก็ตระหนักดีว่า ชีวิตนี้ยังมีสิ่งที่ประเสริฐกว่านั้น จึงได้เข้าหาธรรมและศึกษาปฏิบัติจนได้รับอานิสงส์ด้วยตนเอง ใช่แต่เท่านั้นยังมีฉันทะในการเผยแผ่ธรรมให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ด้วย ดังได้ถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้ อาตมภาพขออนุโมทนาในกุศลจริยาดังกล่าว และหวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ จนประจักษ์แก่ใจว่า เพียงรู้ทันจิต ชีวิตย่อมเป็นสุข

พระไพศาล วิสาโล
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved