กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
กลับหน้าแรก
ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

แนะนำหนังสือ

ประวัติและปฏิปทา พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานโดย รักพงษ์ แซ่โซว
พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๕๖

 

แบ่งปันบน facebook Share   

คำนิยม

ข้าพเจ้าขอสารภาพว่าออกจะแปลกใจเมื่อคุณรักพงษ์ แซ่โซว มาขออนุญาตเขียนชีวประวัติของข้าพเจ้าเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้ว  เหตุผลก็คือข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักคุณรักพงษ์มาก่อน จึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นเหตุให้คุณรักพงษ์มีศรัทธาในตัวข้าพเจ้าขนาดนั้น  เหตุผลที่สำคัญกว่านั้นก็คือข้าพเจ้าไม่คิดว่าชีวิตของข้าพเจ้ามีเรื่องราวน่าสนใจพอที่จะเขียนเป็นเล่มได้  ถ้าเขียนเป็นบทความก็พอทำเนา  อย่างไรก็ตามคุณรักพงษ์ยังคงยืนยันที่จะทำตามความตั้งใจดังกล่าว

เวลาผ่านไปเกือบปี คุณรักพงษ์ก็แจ้งว่าได้ทำต้นฉบับเสร็จแล้ว  ตลอดเวลาดังกล่าวเราไม่เคยมีการพบปะกันเลย มีแต่การแลกเปลี่ยนจดหมายโต้ตอบกัน ส่วนใหญ่เป็นการตอบคำถามของคุณรักพงษ์เกี่ยวกับชีวิตบางช่วงของข้าพเจ้า ซึ่งบางครั้งก็ช่วยคุณรักพงษ์ไม่ได้มาก เพราะเป็นเรื่องที่ผ่านไปนานแล้ว ไม่มีหลักฐานให้ยืนยันได้ หาไม่ข้าพเจ้าก็ไม่มีเวลาพอที่จะไปค้นหา  ดังนั้นในการเขียนหนังสือเล่มนี้คุณรักพงษ์ต้องใช้ความอดทนและความเพียรพยายามมาก  นอกจากการซักถามข้าพเจ้าแล้ว  ยังไปค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตนเอง ทั้งโดยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และหาข้อมูลจากเอกสารหรือทางอินเทอร์เน็ต

หนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำเพาะที่เกี่ยวกับประวัติของข้าพเจ้า แม้กระนั้นก็อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ เพราะส่วนใหญ่อาศัยความทรงจำ  ส่วนความเห็นเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้านั้น โดยเฉพาะที่เป็นไปในทางบวก  คุณรักพงษ์ขอร้องให้ข้าพเจ้าคงไว้ตามต้นฉบับโดยถือเป็นความรับผิดชอบของคุณรักพงษ์เอง

ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในฉันทะและวิริยะของคุณรักพงษ์  ซึ่งไม่เพียงจัดทำต้นฉบับตลอดทั้งเล่มเท่านั้น หากยังหาทุนจัดพิมพ์ด้วยตนเอง  หากหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ต่อผู้อ่าน นั่นเป็นเพราะคุณรักพงษ์สามารถนำเอาสาระออกมาจากชีวิตของข้าพเจ้าได้ รวมทั้งนำบริบทแวดล้อมมาถ่ายทอดให้เห็นอย่างชัดเจน ซึ่งไม่เพียงช่วยให้เห็นถึงอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อชีวิตของคน ๆ หนึ่งเท่านั้น หากยังทำให้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ซึ่งส่งผลต่อชีวิตของผู้อ่านด้วยเช่นกัน

พระไพศาล วิสาโล
๑ เมษายน ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved