กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > คือชื่อแห่งความสุข
กลับหน้าแรก
 

คือชื่อแห่งความสุข

โดย มะลิ ณ อุษา
คำนิยมโดย พระไพศาล วิสาโล

 

“บุญ” เป็นคำที่คนไทยแทบทุกคนได้ยินคุ้นหูตั้งแต่เล็ก และถูกปลูกฝังให้ทำมาโดยตลอด  ยิ่งคนแต่ก่อนด้วยแล้วหายใจเป็นบุญเลยก็ว่าได้  

น้อยคำที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคนไทยได้มากเท่ากับคำ ๆ นี้ บุญทำให้ผู้คนตื่นแต่เช้าเพื่อใส่บาตร เลี้ยงพระในวันเกิด  เข้าวัดในวันสำคัญทางศาสนา ปล่อยนกปล่อยปลา และให้ทานแก่คนยากไร้ ฯลฯ แม้กระนั้นทุกวันนี้บุญกลับกลายเป็นคำที่คนไทยมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปมากจากความหมายดั้งเดิมในพุทธศาสนา  ผลก็คือเกิดความสูญเปล่าเพราะไปเน้นที่พิธีกรรมหรือรูปแบบ หรือไม่ก็ส่งเสริมความลุ่มหลงในวัตถุเงินตรา เพิ่นพูนความเห็นแก่ตัว ซึ่งล้วนสวนทางกับจุดหมายที่แท้จริงของบุญ

บุญนั้นหากเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้อง ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นและช่วยให้ผู้กระทำเกิดความเจริญงอกงามทางจิตใจ เช่น มีจิตผ่องใส ใจเบิกบาน  กิเลสเบาบาง ความเห็นแก่ตัวลดลง เกิดความเข้าใจในสัจธรรมของชีวิตมากขึ้น  กล่าวอีกนัยหนึ่ง ช่วยให้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐ ที่เหนือกว่าความสุขทางวัตถุ

บุญนั้นอำนวยให้เกิดปัญญา และปัญญาก็ช่วยให้เราทำบุญอย่างถูกวิธี หรือทำบุญอย่างฉลาด มีแต่ประโยชน์ ไม่เกิดโทษ   ทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น  ทั้งในระดับบุคคลและส่วนรวม  ด้วยเหตุนี้มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาจึงได้ริเริ่มโครงการฉลาดทำบุญมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๔  เพื่อส่งเสริมให้มีการทำบุญอย่างถูกวิธีตามคำสอนทางพุทธศาสนา  กิจกรรมส่วนหนึ่งคือการจัดพิมพ์หนังสือ “ฉลาดทำบุญ” ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก ตลอด ๑๕ ปีที่ผ่านมามีการตีพิมพ์ซ้ำอย่างต่อเนื่องรวม ๙๑ ครั้ง ไม่นับหนังสืออีกหลายเล่มที่จัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสต่าง ๆ กัน สำหรับผู้อ่านที่หลากหลาย

ในปีนี้มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกาเห็นควรให้มีคู่มือการทำบุญสำหรับคนรุ่นใหม่ โดยใช้ภาษาที่อ่านง่าย มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับชีวิตสมัยใหม่ เพื่อให้การทำบุญเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือทำได้ง่ายขึ้น โดยไม่ทิ้งสาระที่แท้ของบุญ อีกทั้งรูปเล่มก็ชวนอ่านน่าติดตาม ที่สำคัญก็คือ มีการแนะนำการเตรียมตัวและการวางใจเพื่อให้การทำบุญนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยให้ผู้ทำมีใจที่เป็นบุญอย่างแท้จริง  สำหรับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ มะลิ ณ อุษา  เป็นผู้ที่มีประสบการณ์นานปีในการทำงานกับคนหนุ่มสาว  ผ่านงานจิตอาสาและงานบุญอื่น ๆ อีกมากมาย  จึงเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เหมาะกับคนหนุ่มสาวในการนำพาตนให้เข้าถึงความสุขอันประเสริฐ บังเกิดชีวิตที่ดีงาม ควบคู่กับการทำให้โลกนี้น่าอยู่และงดงามยิ่งกว่าเดิม

พระไพศาล วิสาโล
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved