กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > อบายมุข คือ ศัตรูของความสุข
กลับหน้าแรก
 

อบายมุข คือ ศัตรูของความสุข
พระไพศาล วิสาโล

จากหนังสือ ครูดีไม่มีอบายมุข ครูที่โลกต้องการ


โครงการครูดีไม่มีอบายมุข เป็นโครงการที่ดีเป็นการให้กำลังใจครูในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบแผนการดำเนินชีวิตที่ผาสุก ปัจจุบันในสังคมนักเรียน เยาวชน มีสิ่งยั่วยุมาก ครูจึงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อที่จะสั่งสอนเด็ก เพราะครูนั้นไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่สอนเรื่องวิชาการความรู้เท่านั้น แต่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตด้วย การที่ครูจะห่างไกลอบายมุขได้ จะต้องมองให้เห็นโทษของอบายมุขก่อน ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ การพนัน หรือแม้กระทั่งหวย และลอตเตอรี่ สิ่งเหล่านี้เป็นโทษกับชีวิต หากมองเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้มากขึ้นก็จะทำให้เกิดการยับยั้งชั่งใจ เหตุผลที่คนเราหันเข้าหาอบายมุขมากขึ้นเพราะต้องการหาความสุข แท้ที่จริงแล้ว “อบายมุข คือ ศัตรูของความสุข” มีความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่า เราควรจะหาความสุขอื่นมาแทน ความสุขเกิดขึ้นจากหลายทาง โดยเฉพาะความสุขที่เกิดจากการทำงาน การทำงานจะต้องมีความสุข ครูควรได้สอนหนังสืออย่างมีความสุข มีความสุขในชีวิตกับครอบครัว มีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้ช่วยให้ครูมีภูมิต้านทานอบายมุขได้ ความสุขมีตั้งแต่ความสุขระดับพื้นๆ ไปจนถึงความสุขระดับสูง สำหรับความสุขระดับสูงก็เช่น การนั่งสมาธิ จะทำให้พบกับความสุขที่ประณีต

อาตมาอยากจะเน้นไปที่ความสุขของการทำงาน เพราะเป็นสิ่งสำคัญ หากครูทำงานอย่างมีความสุข ก็จะช่วยให้ครูออกห่างจากอบายมุข เพราะ “อบายมุข คือ ศัตรูของความสุข” ใช้ชีวิตให้ปลอดอบายมุข การเป็นครูจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนคุณครูมารักษาจิตใจให้ผ่องใสห่างไกลอบายมุข

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved