กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > กำลังธรรม
กลับหน้าแรก

กำลังธรรม

จัดพิมพ์โดย กลุ่มเพื่อนธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
คำอนุโมทนาโดย พระไพศาล วิสาโล

 

แบ่งปันบน facebook Share   

คำอนุโมทนา

สัมมาทิฏฐิเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินชีวิตที่ดีงามและผาสุก  หากเห็นผิดแล้วก็ง่ายที่จะทำชั่วหรือพาตนให้ตกต่ำหมกจมอยู่ในความทุกข์  สัมมาทิฏฐินั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสองประการ ดังมีพุทธพจน์ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐิ มี ๒ ประการดังนี้ คือ ปรโตโฆสะ และ โยนิโสมนสิการ”

โยนิโสมนสิการนั้นหมายถึง การรู้จักคิด คิดเป็น หรือคิดถูกวิธี จัดเป็นปัจจัยภายใน ส่วนปรโตโฆสะนั้นหมายถึงเสียงจากผู้อื่น ได้แก่  คำสั่งสอนหรือคำแนะนำจากบุคคลที่เป็นกัลยาณมิตร   สำหรับคนส่วนใหญ่แล้ว จะรู้จักคิด คิดเป็น หรือคิดถูกวิธีได้ก็เพราะได้ยินได้ฟังคำสั่งสอนชี้แนะจากกัลยาณมิตร เริ่มจากพ่อแม่ ตามมาด้วยครูบาอาจารย์

คำสอนของครูบาอาจารย์นั้น นอกจากช่วยให้เราคิดชอบเห็นชอบถูกทำนองคลองธรรม จนอยากทำความดี ดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรมแล้ว  ยังสามารถเปิดใจให้เราเห็นความจริงของชีวิตและโลก หรือสัจธรรม จนสามารถวางใจได้ถูกต้อง เช่น ไม่ยึดติดถือมั่นเพราะรู้ว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้คงที่(อนิจจัง) คงตัว(ทุกขัง) หรือเป็นตัวตน(อนัตตา) ทำให้จิตใจเป็นอิสระ จนอยู่เหนือความทุกข์ได้

นอกจากการฟังคำสอนของครูบาอาจารย์จากปากของท่านโดยตรงแล้ว ยุคนี้เรายังมีโชคดีที่สามารถเข้าถึงคำสอนของท่านผ่านสื่อต่าง ๆ มากมาย ทั้งหนังสือ ซีดี และอินเตอร์เน็ต   สำหรับคนทั่วไป หนังสือเป็นสื่อที่เข้าถึงผู้คนได้อย่างกว้างขวางและสะดวกมาก  ที่น่ายินดีก็คือมีผู้ใฝ่ธรรมจำนวนมากที่พร้อมจะเสียสละเพื่อผลิตและกระจายสื่อดังกล่าวให้แพร่หลาย ซึ่งเป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก เพราะเป็นการให้ธรรมเป็นทาน

หนังสือเล่มนี้เป็นเล่มหนึ่งที่เกิดจากน้ำใจใฝ่ธรรมของกลุ่มเพื่อนธรรม ซึ่งได้รวบรวมคำสอนของครูบาอาจารย์หลายท่านมาพิมพ์เป็นเล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทาน เชื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ไตร่ตรองและนำคำสอนเหล่านี้ไปปฏิบัติ ความเจริญและความผาสุกย่อมบังเกิดแก่ผู้นั้นอย่างแน่นอน  อาตมภาพขออนุโมทนาในบุญกิริยาของกลุ่มเพื่อนธรรม และขอให้ได้รับอานิสงส์เป็นปัญญาเกิดความกระจ่างในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระไพศาล วิสาโล
๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved