กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > คู่มือจิตอาสา สำหรับผู้ไม่พิการในความดี
กลับหน้าแรก
 

คู่มือจิตอาสา
สำหรับผู้ไม่พิการในความดี
Disability Volunteer

จัดพิมพ์และเผยแพร่โดย สถาบันสร้างเสริมสุขภาพคนพิการ
ผู้แต่ง กัญชิตา ประพฤติธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔
ISBN 978-974-496-389-5

แบ่งปันบน facebook Share   
คำนำ

ในโลกนี้ไม่มีใครที่สมบูรณ์พร้อม บางคนขาดแคลนทรัพย์สิน บางคนกำพร้าพ่อแม่ ขณะที่บางคนมีร่างกายทุพพลภาพ มองในแง่นี้เราทุกคนจึงเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ ที่ควรเห็นอกเห็นใจและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน น้ำใจไมตรีที่มีต่อกันจะช่วยบรรเทาความทุกข์ และทำให้เรากลายเป็นเพื่อนร่วมสุขในที่สุด

ความขาดแคลนบางประเภทนั้นเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว เราสามารถเติมเต็มได้ไม่ช้าก็เร็ว แต่ความขาดแคลนบางอย่างนั้นติดตัวไปตลอดชีวิต หนึ่งในความขาดแคลนนั้นก็คือความพิการทางร่างกาย แต่นั่นมิใช่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตที่ผาสุก มีผู้พิการจำนวนมากที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่ตนเองและแก่สังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างแห่งชีวิตที่งดงาม บันดาลใจให้ผู้อื่นมีรอยยิ้มและความเบิกบาน

ผู้พิการเหล่านี้มีความเป็นมนุษย์อย่างเต็มเปี่ยมเช่นเดียวกับเราทุกคน แม้ร่างกายจะไม่สมบูรณ์พร้อม แต่หากได้รับความช่วยเหลือในบางด้าน ก็สามารถบำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านได้มากมาย อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาสังคมไทยให้ความสนใจแก่ผู้พิการน้อยมาก รวมทั้งขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง ทำให้ผู้พิการเป็นอันมากอยู่ในสภาพเหมือนถูกทอดทิ้งเช่นเดียวกับชนส่วนน้อยประเภทอื่น ๆ ในสังคมไทย

สังคมไทยควรหันมาใส่ใจผู้พิการให้มากขึ้น โดยไม่มองว่าการช่วยเหลือคนพิการเป็นหน้าที่ของรัฐเท่านั้น หากเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคนในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ด้วยกัน สังคมที่ใส่ใจคนพิการคือสังคมที่เติมเต็มความสุขและความเป็นมนุษย์ให้แก่กันและกัน ใช่หรือไม่ว่าเมื่อเราช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น เรามิได้เป็นผู้ให้เท่านั้น หากยังเป็นผู้รับด้วย กล่าวคือได้รับทั้งความสุขและเพิ่มพูนความเป็นมนุษย์ในใจเราด้วย หลายคนที่ได้ช่วยเหลือผู้พิการมักพบว่าแม้เขาจะพร่องทางกาย แต่มีสิ่งดีงามหลายอย่างที่สามารถเผื่อแผ่แบ่งปันให้แก่ผู้ที่มีร่างกายปกติได้ ดังได้กล่าวแล้วว่าไม่มีใครสมบูรณ์พร้อม คนที่มีร่างกายปกตินั้นมักมีบางอย่างที่ขาดพร่องไป แต่สิ่งเหล่านั้นอาจมีอยู่อย่างเต็มเปี่ยมในหมู่ผู้พิการก็ได้

สังคมไทยยังต้องการอาสาสมัครอีกมากเพื่อช่วยเหลือผู้พิการ อย่างไรก็ตาม การช่วยเหลือให้ได้ผลนั้น น้ำใจไมตรีอย่างเดียวย่อมไม่พอ หากจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจผู้พิการทั้งในด้านกายภาพและจิตใจด้วย หนังสือเล่มนี้ได้ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้อาสาสมัครสามารถเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้พิการได้อย่างรอบด้าน

ขออนุโมทนาและชื่นชมอาสาสมัครทุกท่านมา ณ ที่นี้ ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจและได้รับความสุขจากการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ นี้เป็นการทำบุญที่มีอานิสงส์มาก เพราะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะผู้พิการและอาสาสมัครเท่านั้น หากยังทำให้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่าอยู่และเปี่ยมสุขด้วย

พระไพศาล วิสาโล
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved