กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > คุณค่าของธรรมนูญชีวิต
กลับหน้าแรก
 

ธรรมนูญชีวิต
พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

คุณค่าของธรรมนูญชีวิต
คำแนะนำหนังสือโดย พระไพศาล วิสาโล

 

แบ่งปันบน facebook Share   
หนังสือเล่มเล็ก ๆนี้ ให้คำตอบที่สำคัญแก่ชีวิตได้ หากคุณสงสัยว่า “มีชีวิตอยู่เพื่ออะไร” หรือ “อยู่ไปทำไม” หนังสือเล่มนี้จะชี้ให้คุณเห็นจุดมุ่งหมายของชีวิต ตั้งแต่ขั้นต้น ขั้นกลาง จนถึงขั้นสูงสุด ทำให้ตระหนักว่านอกจากการหาทรัพย์ มีงานการที่มั่นคง เป็นที่ยอมรับในสังคมแล้ว เรายังควรเสริมสร้างคุณค่าชีวิต และเข้าถึงความสุขลึกล้ำภายใน ด้วยการทำความดี มีใจใฝ่ธรรม แลละควรก้าวไปสู่ภาวะอิสระทางจิต สงบเย็น ผ่องใส เบิกบาน ไม่หวั่นไหวแม้ประสบกับความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ เป็นเพราะผู้คนหลงลืมหรือละเลยจุดมุ่งหมายชีวิตที่เป็นขั้นกลางหรือขั้นสูงสุดนี้เอง จึงเต็มไปด้วยความทุกข์ ความเศร้าโศกบีบคั้น จนหลายคนเกิดคำถามขึ้นมาว่า ทั้ง ๆ ที่ฉันมีทรัพย์สมบัติมากมาย มีทุกอย่างที่ใคร ๆ อยากมีกัน แต่ทำไมจึงไม่มีความสุขเสียที

หนังสือเล่มนี้เป็นเสมือนแผนที่ชีวิตที่ชี้ทางไปสู่ความสุขระดับต่าง ๆ จนถึงระดับสูงสุด หากคุณอยากมีชีวิตที่ก้าวหน้าและประสบความสำเร็จ มีหลักฐานที่มั่นคง มีคู่ครองที่ดี หรืออยากรู้วิธีเลือกมิตรและการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี แนวทางในการปฏิบัติตนและข้อคิดพิจารณา ก็มีอยู่แล้วในหนังสือเล่มนี้เช่นกัน ในเวลาเดียวกันก็มีข้อเตือนใจให้คุณตระหนักว่าชีวิตที่เลิศล้ำสมบูรณ์นั้นยังหมายถึงการบำเพ็ญกิจต่อส่วนรวม สมกับเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนหรือสังคม ควบคู่กันนั้นก็คือ การฝึกฝนพัฒนาชีวิตด้านใน จนเกิดปัญญา รู้เท่าทันความจริง เข้าถึงธรรมชาติของโลกและชีวิต จนไม่มีอะไรมากระทบใจหรือบีบคั้นให้เป็นทุกข์ได้

คุณค่าของชีวิตคนเราไม่ได้อยู่ที่ความยืนยาวของชีวิต ที่สำคัญกว่าคือ “ความกว้าง” และ “ความลึก” อันได้แก่ การมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ จิตใจไม่คับแคบ พร้อมกันนั้นก็มีปัญญาที่ลุ่มลึกหยั่งถึงสัจธรรม ทำให้จิตใจเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสตัณหา ปลอดโปร่งโล่งเบา หากคุณสนใจใคร่รู้ว่า ทำอย่างไรชีวิตนี้จะมีทั้งความกว้างและความลึก หนังสือเล่มนี้สามารถให้คำตอบแก่คุณได้

หนังสือเล่มนี้จะอ่านคราวเดียวจบ หรืออ่านเป็นตอน ๆ ก็ได้ สุดแท้แต่จะสนใจหัวข้อใด แม้อ่านจบแล้ว ก็ยังควรหยิบมาอ่านเวลามีคำถามหรือประสบปัญหาในชีวิต จึงเป็นหนังสือที่ควรเก็บไว้ประจำบ้าน สำหรับผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ยังเหมาะเป็นคู่มือในการแนะนำหรือให้ข้อคิดข้อพึงปฏิบัติแก่เยาวชนที่ตนดูแลด้วย

สาระทั้งหมดในธรรมนูญชีวิต ที่จริงก็คือคำสอนของพุทธศาสนานั้นเอง ผู้ที่อยากรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ย่อมได้คำตอบจากหนังสือเล่มนี้ เป็นคำตอบที่กลั่นกรองจากพระไตรปิฎก จำนวน ๔๕ เล่ม อีกทั้งยังย่นย่อให้อ่านง่ายด้วยภาษาที่กระชับ โดยเน้นข้อพึงปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน ดังนั้นนอกจากผู้อ่านจะได้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีงามและเป็นสุขแล้ว ยังเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพุทธศาสนาด้วย

จำนวนพิมพ์ร่วม ๔๐๐ ครั้งและยังคงพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องในอนาคต เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าสมสมัยที่ชาวพุทธทั้งหลายไม่ควรมองข้าม

พระไพศาล วิสาโล
๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved