กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ฉลาดทำศพ
กลับหน้าแรก
 ฉลาดทำศพ

ฉลาดทำศพ

โดย ภัสน์วจี ศรีสุวรรณ
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๗
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนำ

ในบรรดา “งาน”ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นในสังคมไทย   งานศพเป็นงานที่ผู้จัดส่วนใหญ่มีเวลาเตรียมตัวน้อยมาก เนื่องจากยากที่จะบอกล่วงหน้าได้ว่าคนรักจะล้มหายตายจากไปเมื่อใด  ดังนั้นจึงมักทำตามรูปแบบที่นิยมกัน รวมทั้งพึ่งพาอาศัยบริการของผู้ที่มีอาชีพทางด้านนี้เป็นหลัก  งานศพจึงเต็มไปด้วยพิธีกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกทั้งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และนับวันจะห่างไกลจากเนื้อหาสาระที่เคยสอดแทรกในงานศพยิ่งขึ้นทุกที

แท้จริงแล้วงานศพเป็นโอกาสที่เอื้อให้บุคคลได้ทำสิ่งดีงามมากมาย ไม่เพียงแค่แสดงความกตัญญูต่อผู้ล่วงลับเท่านั้น อาทิ การปลอบใจคลายทุกข์ญาติผู้สูญเสีย  การปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจ  การตระหนักถึงสัจธรรมของชีวิต โดยเฉพาะความตาย ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นแก่ตนไม่ช้าก็เร็ว  การระลึกถึงคุณงามความดีและบทเรียนชีวิตจากผู้วายชนม์  รวมทั้งการอุปถัมภ์พระสงฆ์และพระศาสนา เป็นต้น

งานศพนั้นสามารถเป็นงานบุญที่ทรงคุณค่า เป็นประโยชน์ทั้งแก่ผู้ล่วงลับและผู้ยังอยู่ ทั้งแก่เจ้าภาพและผู้ร่วมงานได้ หากผู้จัดมีความเข้าใจสาระและมิติต่าง ๆ ของงานศพ  ดังนั้นเครือข่ายพุทธิกา จึงได้จัดทำหนังสือ “ฉลาดทำศพ”ขึ้น นอกเหนือจากที่เคยจัดทำ “ฉลาดทำบุญ” และ “ฉลาดทำใจ”มาแล้ว

หนังสือเล่มนี้พูดถึงงานศพครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านความเชื่อ พิธีกรรม และคติธรรมจากงานศพ  ขณะเดียวกันก็มุ่งหมายให้เป็นคู่มือจัดงานศพที่มีสาระด้วย จึงให้ข้อมูลในเชิงปฏิบัติ อาทิ ขั้นตอนการจัดงานค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทางเลือกที่น่าสนใจ  นอกจากนั้นยังให้คำแนะนำในการรับมือกับความเศร้าโศก และการเตรียมใจในระหว่างจัดงาน   สำหรับผู้ที่ไปร่วมงานศพ หนังสือเล่มนี้ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกัน

งานศพนั้นสามารถทำให้เรียบง่าย มีความหมายทางใจ ให้คุณค่าทางธรรมแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หากทำอย่างแพร่หลายย่อมกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่ ที่เป็นประโยชน์แก่สังคมไทยอย่างมหาศาล

พระไพศาล วิสาโล
๖ กันยายน ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved