กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > รังสีแห่งธรรม
กลับหน้าแรก
 รังสีแห่งธรรม

รังสีแห่งธรรม

เขียนโดย พระภาวนาเขมคุณ วิ.
พิมพ์เผยแพร่เป็นธรรมทาน โดย สมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ
คำนิยม โดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำนิยม

มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อแก่ เจ็บ และตายเท่านั้น  แต่เรายังเกิดมาเพื่อสร้างความดี สั่งสมบุญกุศล รวมทั้งพัฒนาตนเพื่อเข้าถึงประโยชน์สูงสุดแห่งความเป็นมนุษย์  การอยู่ไปวัน ๆ ยอมจำนนต่อความทุกข์ ด้วยความเข้าใจว่าเกิดมาเพื่อใช้กรรมนั้น นับว่าเป็นการปล่อยโอกาสอันประเสริฐให้หลุดลอยไปอย่างน่าเสียดาย  เพราะเราแต่ละคนมีศักยภาพอันทรงคุณค่า ที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเอนกอนันต์  ความข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสยืนยันว่า “อริยโลกุตตรธรรมเป็นทรัพย์ประจำตัวของทุกคน”    อริยทรัพย์ดังกล่าวนี้เองช่วยให้เราก้าวพ้นจากความแก่ ความเจ็บ และความตายได้
              
การเกิดเป็นมนุษย์นับว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง แต่ที่ยากยิ่งกว่าคือการได้พบพระพุทธศาสนาและมีโอกาสฟังพระสัทธรรม  แม้กระนั้นก็นับว่าน่าเสียดายที่ชาวพุทธจำนวนไม่น้อยคาดหวังจากพระพุทธศาสนาเพียงแค่ลาภ ยศ สรรเสริญ จากการทำบุญ หรือเข้าใจว่าพระสัทธรรมเพียงแต่ชี้ทางไปสวรรค์เท่านั้น  ทั้ง ๆ ที่พระพุทธศาสนาและพระสัทธรรมนั้นสามารถนำพาเราให้พ้นจากความทุกข์ เข้าถึงความสุขเกษมศานต์และสงบเย็นอย่างลึกซึ้ง   อันเป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที่มนุษย์จะบรรลุได้

เส้นทางสู่ความพ้นทุกข์นั้นมีอยู่แล้ว  รอแต่ผู้เดินเท่านั้น  สำหรับผู้คนที่ยังไม่รู้จักเส้นทางดังกล่าว หรือเข้าใจว่าเส้นทางนี้ลี้ลับยุ่งยากซับซ้อน  รังสีแห่งธรรม นับว่าเหมาะอย่างยิ่ง เพราะได้นำแก่นคำสอนของพระพุทธองค์มาถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับชัดเจน เป็นเสมือนแผนที่บอกทางที่ง่ายแก่การเดิน อีกทั้งยังชวนให้เดินด้วย หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงสรุปคำสอนด้านปริยัติ (หรือสิ่งที่ควรทำความเข้าใจ) อย่างกระชับแล้ว ยังบอกวิธีปฏิบัติหรือการฝึกฝนตนอย่างเป็นขั้นตอน  โดยเฉพาะการพัฒนาจิต  ทั้งนี้มุ่งที่การเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญารู้แจ้งตามเป็นจริงจนจิตหลุดพ้น เข้าถึงอิสรภาพอันเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา  ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คือข้อแนะนำสำหรับการวางท่าทีที่ถูกต้องในการปฏิบัติ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากแก่ผู้เริ่มต้น  แต่สำหรับผู้ปฏิบัติที่มีประสบการณ์แล้ว หนังสือเล่มนี้ก็มีประโยชน์อย่างมากเช่นกัน

หนังสือเล่มนี้ประมวลมาจากพระธรรมเทศนาของท่านพระภาวนาเขมคุณ วิ. หรือหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ซึ่งเป็นวิปัสสนาจารย์ที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมาย  งานเผยแผ่ธรรมของท่านได้ทำให้วัดมเหยงคณ์ ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาส ได้กลายเป็นสำนักวิปัสสนากรรมฐานที่มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จักทั่วประเทศ จนเกิดเป็นสาขาทั่วทุกภาคของเมืองไทย รวม ๑๒ สาขา  ผู้ที่ได้ฝึกกรรมฐานกับท่านล้วนประทับใจในเมตตาธรรมและความสงบเย็นของท่าน อันมีบ่อเกิดจากปัญญาที่แจ่มแจ้งทั้งปริยัติและปฏิบัติ  สำหรับผู้ใหม่  เชื่อแน่ว่าเพียงได้เห็นท่าน และสัมผัสความเมตตาของท่านก็ประจักษ์ได้ถึงอานิสงส์ของการเจริญวิปัสสนา ทำให้เกิดศรัทธายิ่งขึ้นในการปฏิบัติ

ขออนุโมทนาสมาคมเผยแผ่คุณธรรม “เต็กก่า” จีจินเกาะ ที่มีศรัทธาในพระศาสนาและเห็นคุณค่าแห่งคำสอนของท่านพระภาวนาเขมคุณ วิ.  จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมทาน  ขอให้ผู้อ่านทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกิริยาดังกล่าว และขอให้ได้รับประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ กล่าวคือมีความเจริญในธรรมและก้าวหน้าในการปฏิบัติเป็นลำดับจนกว่าจะถึงพระนิพพาน

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ เมษายน ๒๕๕๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved