กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ธรรมชาตินำทาง
กลับหน้าแรก

ธรรมชาตินำทาง คัดสรรธรรม หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

คำนำ

ธรรมกับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เกื้อกูลกัน   การได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติช่วยให้จิตใจหายรุ่มร้อน บังเกิดความสงบ เอื้อต่อการภาวนา พิจารณากายและใจ จนเห็นแจ้งในสัจธรรม  ขณะเดียวกันตัวธรรมชาติเองก็เผยแสดงสัจธรรมอยู่ตลอดเวลาให้จิตใจได้ประจักษ์ ด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงแนะนำให้พระสาวกทั้งหลายไปบำเพ็ญเพียรในป่าหรือในสถานที่ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันสงบสงัด

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ ได้ประสบพบเห็นด้วยตัวเองว่าธรรมชาติเกื้อกูลต่อการเข้าถึงธรรม ดังท่านเคยกล่าวว่าป่าได้ช่วยไขปัญหาชีวิตของท่าน ทำให้ท่านค้นพบคำตอบที่สำคัญ  ธรรมกับธรรมชาติใกล้ชิดกันมาก จนท่านกล่าวว่า “ธรรมะนี้คือตัวธรรมชาติจริงๆ ไม่ได้นอกเหนือจากธรรมชาติไปที่ไหน เราอาจจะบรรลุธรรมด้วยการสังเกตจากธรรมชาติก็ได้” 

ธรรมชาติเอื้อให้เกิดความงอกงามกระจ่างแจ้งในธรรม  ในอีกด้านหนึ่งธรรมก็เอื้อให้เห็นคุณค่าของธรรมชาติ ผู้ที่เข้าถึงธรรม หรือแม้แต่ได้สัมผัสกับธรรม ย่อมเห็นคุณค่าของธรรมชาติ รักและห่วงใยธรรมชาติ  ไม่คิดที่จะเบียดเบียนธรรมชาติ  หลวงพ่อคำเขียนเล่าว่าหลังจากที่ท่านได้เห็นธรรม ท่านก็มีความรักในธรรมชาติ พร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อการปกปักรักษาธรรมชาติ  ดังท่านกล่าวว่า “ชีวิตของหลวงพ่อที่เหลืออยู่นี้เจียดให้ป่าครึ่งหนึ่ง เจียดให้ผู้คนอีกครึ่งหนึ่ง”

การได้ใกล้ชิดธรรมชาติอันสงบสงัด ย่อมช่วยให้เราตระหนักว่า นอกจากธรรมชาติภายนอก คือ ป่าเขาลำเนาไพรแล้ว ยังมีธรรมชาติภายในที่อยู่กับตัวเราทุกคน  ธรรมชาติภายนอกนั้นสามารถน้อมนำเราให้กลับมาเห็นธรรมชาติภายใน จนตระหนักว่าสุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจเรานี้เอง  ความสงบที่แท้ก็มิได้อยู่ที่ไหน หากอยู่กลางใจเราเช่นกัน  สิ่งที่จะช่วยให้เราเห็นความจริงข้อนี้คือ สติ และสิ่งที่จะช่วยให้เราออกจากทุกข์เป็นเบื้องต้นก็คือ ความรู้สึกตัว  ทั้งสติและความรู้สึกตัว ต่างบ่มเพาะปัญญาให้แก่กล้า จนเห็นสัจธรรมจากธรรมชาติว่า ไม่มีอะไรที่ยึดมั่นเป็นตัวตนได้ เพราะทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา 

ธรรมชาตินั้นสามารถนำทางให้เราพบธรรม ตั้งมั่นในธรรม จนออกจากทุกข์ได้ นี้คือสาระแห่งธรรมในหนังสือเล่มนี้ ซึ่งคัดสรรจากบันทึกและคำสอนของหลวงพ่อคำเขียน  หนังสือเล่มนี้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อคำเขียนได้จัดทำขึ้นเพื่อบูชาคุณหลวงพ่อเนื่องในวันคล้ายวันเกิดและวันมรณภาพของหลวงพ่อในเดือนสิงหาคม เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะช่วยนำทางให้ผู้อ่านได้พบกับธรรมชาติภายใน และเกิดความงอกงามทางธรรมจนเข้าถึงความตื่นรู้เบิกบานและสงบเย็นอย่างแท้จริง

พระไพศาล วิสาโล

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved