กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > สู่ธรรมชาติ
กลับหน้าแรก

สู่ธรรมชาติ ธรรมเทศนา หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๔
จัดพิมพ์โดย ศิษยานุศิษย์

 

คำนำ

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เคยกล่าวว่า ชีวิตของท่านมีภารกิจสองประการ ประการแรกคือ การรักษาธรรมชาติ  ประการที่สองคือ การสอนธรรม  ดูเผิน ๆ  ภารกิจสองประการนั้นแตกต่างกันมาก แม้จะมีประโยชน์อย่างมากทั้งคู่  แต่สำหรับหลวงพ่อคำเขียน ทั้งสองประการเป็นเรื่องเดียวกันก็ว่าได้  ทั้งนี้ก็เพราะธรรมะกับธรรมะชาตินั้นสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด  ดังหลวงพ่อได้กล่าวเสมอว่า ธรรมะทำให้ท่านเห็นคุณค่าของธรรมชาติ  ท่านรักต้นไม้ รักธรรมชาติ อยากปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมก็หลังจากที่ปฏิบัติธรรมจนรู้ธรรมแล้ว  และเมื่อท่านตั้งใจอุทิศตนสอนธรรมแก่ผู้คน สิ่งหนึ่งที่ท่านทำก็คืออนุรักษ์ป่าเพื่อเป็นสถานที่สำหรับผู้สนใจใฝ่ปฏิบัติธรรม

ธรรมทำให้คนเห็นคุณค่าของธรรมชาติ   และธรรมชาติก็ช่วยน้อมใจให้เข้าถึงธรรม  จะว่าไปแล้วการปฏิบัติธรรมคือการฝึกจิตให้เห็นธรรมชาติอีกด้านหนึ่ง นั่นคือธรรมชาติของกายและใจ  โดยเฉพาะการเจริญสติ ซึ่งช่วยให้เรามีเครื่องมือในการมองเห็นความจริงของกายและใจ  ดังหลวงพ่อกล่าวว่าการหมั่นมองตนด้วยสติอยู่เสมอ  ทำให้กายและใจ “สารภาพ”ความจริงออกมาหมด   การเห็นความจริงดังกล่าวทำให้ใจกลับคืนสู่ภาวะที่ไร้การปรุงแต่ง เป็นอิสระ สัมผัสกับความสงบเย็น  ท่านจึงเปรียบเหมือนการคืนสู่ธรรมชาติ  เพราะเมื่อใดที่เราเข้าสู่อาณาบริเวณของป่าหรือธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ความรุ่มร้อนก็จะหายไป มีความสงบเย็นมาแทนที่   

ธรรมกับธรรมชาติจึงไม่ใช่สองสิ่งที่แยกจากกัน  ดังนั้นงานทางธรรมกับงานอนุรักษ์ธรรมชาติจึงเกื้อกูลกัน ดังที่หลวงพ่อได้แสดงให้ประจักษ์ตลอดชีวิตของท่าน

หนังสือเล่มนี้มีสองส่วน ส่วนแรกเป็นคำบรรยายของหลวงพ่อแก่นักศึกษาที่มาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุคะโตเมื่อปี ๒๕๓๑  ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาที่นำมาจากหนังสือ “ธรรมะสู่ธรรมชาติ” ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๓๒  บัดนี้ศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อมีความประสงค์จะพิมพ์ซ้ำ  นับว่าเป็นเรื่องน่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง เพราะแม้เวลาล่วงเลยมากว่า ๓๐ ปีแล้ว  คุณค่าของเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มิได้ลดน้อยถอยลงเลย  สำหรับผู้ที่คุ้นเคยกับคำสอนของหลวงพ่อในวัยชรา  หนังสือเล่มนี้พาให้เรารู้จักคำสอนของท่านสมัยที่อายุแค่ ๕๐ ต้น ๆ  ที่น่าสนใจอีกอย่างก็คือประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของท่านในวัยหนุ่มทั้งก่อนบวชและหลังบวชได้ไม่นาน ซึ่งน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวและผู้ใหม่เกิดความเพียรในการปฏิบัติเพื่อความเจริญงอกงามของธรรมชาติด้านในจนพ้นทุกข์ในที่สุด

พระไพศาล วิสาโล
๒๔ มิถุนายน  ๒๕๖๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved