กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
กลับหน้าแรก

เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา
คำนำโดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๓
จัดพิมพ์โดย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ

คำนำ

การบูชาบุคคลที่ควรบูชา เป็นอุดมมงคลหรือมงคลสูงสุดประการหนึ่งในพุทธศาสนา  ผู้ที่บำเพ็ญมงคลดังกล่าวย่อมประสบความสุขความเจริญ เกิดสิริมงคลแก่ชีวิต

บุคคลที่ควรบูชา ได้แก่ บุคคลที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทั้งที่มีชีวิตอยู่และล่วงลับไปแล้ว  สำหรับชาวพุทธ บุคคลกลุ่มหนึ่งที่ควรบูชาคือ “เอตทัคคะ” ได้แก่ พระสาวที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่ง  มีทั้งภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา  

เอตทัคคะเกือบทั้งหมดเป็นพระอริยบุคคล ขั้นต่ำคือพระโสดาบัน  หลายท่านสำเร็จเป็นพระอรหันต์  ดังนั้นนอกจากคุณสมบัติอันเป็นเลิศในทางใดทางหนึ่งแล้ว  เกือบทุกท่านถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและมีปัญญาเข้าถึงสัจธรรม บรรลุโลกุตตรภูมิ จึงเป็นแบบอย่างอันงดงามของชาวพุทธทั้งมวล

เอตทัคคะทุกท่านมีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าศึกษา  หลายท่านมีใจใฝ่ธรรมตั้งแต่เล็ก  พากเพียรอย่างอุกฤษฏ์  อุทิศตนเพื่อการปฏิบัติจนถึงความพ้นทุกข์   แต่ก็มีอีกหลายท่านที่เดิมไม่ได้มีใจน้อมนำในทางธรรมเลย กลับเพลิดเพลินในความสุขทางโลกด้วยซ้ำ ต่อเมื่อประสบทุกข์อย่างแรงกล้า จึงหันมาหาธรรม หรือได้พบคำสอนของพระพุทธเจ้า  จนได้สติ เกิดปัญญา นำพาชีวิตออกจากทุกข์ พบสุขอันเกษม คือ พระนิพพาน ในที่สุด

ท่านเหล่านั้น หากเราบูชาอย่างถูกต้อง กล่าวคือนอกจากบูชาด้วยอามิสแล้ว ยังบูชาด้วยการปฏิบัติ เริ่มต้นจากการศึกษาชีวิตของท่าน ได้เห็นพัฒนาการในทางธรรม ซึ่งบางครั้งต้องผ่านความทุกข์แสนสาหัส แต่เป็นเพราะไม่ทิ้งความเพียร อีกทั้งรู้จักใคร่ครวญชีวิตด้วยปัญญา  จึงสามารถเอาชนะความทุกข์ ล่วงพ้นโลกียภูมิได้ในที่สุด  เมื่อรับรู้เรื่องราวของท่านจนเกิดความซาบซึ้งใจแล้ว ก็ลงมือปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง  นี้แลคือการบูชาที่ประเสริฐที่สุด มีอานิสงส์มากที่สุด

การที่ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ จัดให้มีการบรรยายธรรมและพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับเอตทัคคะ นับเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง  เพราะการศึกษาเรียนรู้ชีวิตและประสบการณ์ทางธรรมของเอตทัคคะทั้งหลาย ไม่เพียงเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะเท่านั้น หากยังสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดา ดังที่ท่านเหล่านั้นได้บำเพ็ญด้วยดีจนเป็นปูชนียบุคคลสืบเนื่องมาจนทุกวันนี้

พระไพศาล วิสาโล
๑ มกราคม ๒๕๖๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved