กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > อุ่นรักไว้โอบโลก
กลับหน้าแรก
 

อุ่นรักไว้โอบโลก

จัดพิมพ์โดย มูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
คำอนุโมทนาโดย พระไพศาล วิสาโล

 

คำอนุโมทนา

เมื่อเกิดมาในโลกนี้ เราไม่ได้ต้องการเพียงแค่น้ำนมและความปลอดภัยเท่านั้น  ความรักก็เป็นสิ่งสำคัญด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะความรักของพ่อแม่ ทำให้เราเติบโตและมั่นคงทั้งร่างกายและจิตใจ  ครั้นเติบใหญ่ขึ้นมาการเรียนรู้จากพ่อแม่ทั้งด้านคุณธรรมและความเข้าใจในชีวิตย่อมช่วยให้เราอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุข สามารถรับมือกับความทุกข์และอุปสรรคทั้งปวงได้ด้วยดี อีกทั้งมีพลังในการสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ทำให้ชีวิตมีคุณค่ามากขึ้น

ครอบครัวจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับทุกชีวิต  เป็นสิ่งแวดล้อมที่ขาดไม่ได้สำหรับเราทุกคน  ปราศจากครอบครัว แม้มีน้ำนมและอาหารหล่อเลี้ยงชีวิต ก็ยากที่จะมีความรักเติมเต็มจิตใจตั้งแต่เล็ก  อีกทั้งขาดโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งดีงามจากบุคคลรอบตัว  อย่างไรก็ตามครอบครัวจะเกื้อกูลให้ชีวิตมีความเจริญงอกงามและผาสุกได้ ก็ต่อเมื่อเป็นครอบครัวที่ผาสุก อยู่กันด้วยความรัก สมานใจกันด้วยคุณธรรม อีกทั้งตระหนักว่าชีวิตที่ดีงามไม่ได้หมายถึงชีวิตที่ร่ำรวย พรั่งพร้อมด้วยวัตถุสิ่งเสพ แต่เป็นชีวิตที่เปี่ยมด้วยอริยทรัพย์ คือคุณงามความดี

ความผาสุกในครอบครัวนั้นเกิดจากความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดีงามระหว่างสมาชิกในครอบครัว  เริ่มจากคุณธรรมที่สามีและภรรยามีต่อกัน  ตามมาด้วยคุณธรรมที่พ่อแม่มีต่อลูก  และ  คุณธรรมที่ลูกมีต่อพ่อแม่  สำหรับชาวพุทธ นี้เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ทุกคน ดังพระพุทธองค์ได้ทรงประมวลไว้ในคำสอนเรื่องทิศ ๖  จะว่าไปแล้วคุณธรรมดังกล่าวไม่เพียงช่วยให้ชีวิตงอกงาม ครอบครัวผาสุกเท่านั้น หากยังเกื้อกูลให้โลกมีสันติสุขด้วย

ทุกวันนี้มีหนังสือประเภท How to มากมาย แต่ส่วนใหญ่เน้นเรื่องความสำเร็จและความสุขในระดับบุคคล ที่พูดถึงการสร้างครอบครัวอันผาสุกและดีงามนั้นยังมีน้อยมาก  จึงเป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการจัดทำหนังสือชุด “อุ่นรักไว้โอบโลก”  โดยรวบรวมและเรียบเรียงจากคำสอนทางพุทธศาสนาของพระภิกษุซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ร่วมสมัย 

หนังสือชุดนี้พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๑  หลังจากนั้นก็ว่างเว้นไปนานกว่าสิบปี  บัดนี้ได้มีการพิมพ์ซ้ำอีกครั้งโดยมูลนิธิกุมาร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  โดยมีคุณหมอทิพย์ ศรีไพศาล เป็นผู้ดำเนินการผลิต  อาตมภาพขออนุโมทนาในดำริดังกล่าว เชื่อว่าหนังสือชุดนี้จะให้ทั้งแนวทางและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติต่อกันด้วยความรักและความดีงาม เกื้อกูลให้เกิดครอบครัวที่ผาสุก ส่งผลให้โลกนี้มีสันติและน่าอยู่มากขึ้น


พระไพศาล วิสาโล
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved