กลับหน้าหลักชวนอ่านหนังสือ
   ชวนอ่านหนังสือ > ๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล
กลับหน้าแรก

๓ ทศวรรษ พระไพศาล วิสาโล

จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
คำอนุโมทนาโดย พระไพศาล วิสาโล

 

แบ่งปันบน facebook Share   

คำอนุโมทนา

คุณอัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์แจ้งความประสงค์ขอจัดทำหนังสือในวาระครบ ๓ ทศวรรษแห่งการบวชของข้าพเจ้า  ข้าพเจ้าไม่ขัดข้องเพราะเห็นว่าเป็นการแสดงมุทาจิตที่ไม่สิ้นเปลือง อีกทั้งยังมีประโยชน์ในทางธรรม  อันที่จริงข้าพเจ้ารู้สึกเกรงใจด้วยซ้ำเพราะงานนี้คงจะเพิ่มภาระมิใช่น้อยให้แก่เธอและมวลมิตร ซึ่งปกติก็มีงานเยอะอยู่แล้วทั้งงานส่วนตัวและงานส่วนรวม แต่คุณหมออัจฉรายืนยันว่ามีความยินดีที่จะทำ

เช่นเดียวกับการมีชีวิตยืนยาว  การที่คน ๆ หนึ่งบวชได้นาน ๓๐ ปี แม้เป็นเรื่องที่น่ายินดี เพราะเป็นเรื่องยาก ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้  แต่ก็มิใช่สิ่งที่ดีในตัวเอง ด้วย ๓๐ นั้นเป็นแค่ตัวเลขหรือปริมาณ  สิ่งสำคัญกว่าก็คือคุณภาพของชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าว     บุคคลแม้บวชได้หลายสิบพรรษา แต่คุณธรรมมิได้เจริญงอกงาม ซ้ำกลับถดถอย  ย่อมสู้ผู้ที่บวชเพียงไม่กี่วันแต่มีความก้าวหน้าในทางธรรมไม่ได้  กล่าวอีกนัยหนึ่ง อยู่นานเท่าไรไม่สำคัญเท่ากับว่าอยู่อย่างไร ความข้อนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเป็นภาษิตเตือนใจว่า “ผู้ไม่เห็นพระธรรมอันประเสริฐ ถึงจะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปี  ก็สู้ชีวิตวันเดียวของผู้เห็นไม่ได้”  อีกที่หนึ่งได้ตรัสว่า “เพียงมีผมหงอก ยังไม่นับว่าเถระ เขาแก่แต่วัยเท่านั้น เรียกได้ว่า คนแก่เปล่า”

ดังนั้นใครก็ตามเมื่อรู้ว่าตนเองมีชีวิตหรืออายุพรรษายืนยาว จึงควรหันมาใคร่ครวญตรวจสอบว่าชีวิตที่ผ่านมาของตนได้ทำคุณงามความดีหรือเจริญในธรรมมากน้อยเพียงใด  ขณะเดียวกันก็ควรตระหนักว่า อายุที่ยืนยาวนั้นหมายถึงชีวิตที่เหลือน้อยลง  ดังนั้นจึงควรเจริญอัปมาทธรรมให้มาก  เพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่น้อยนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดก่อนที่จะละจากโลกนี้ไป

หนังสือเล่มนี้คุณอัจฉราและมวลมิตรทั้งของเธอและของข้าพเจ้า ได้ร่วมกันคนละไม้ละมือจนสำเร็จเป็นเล่ม โดยข้าพเจ้ามีส่วนร่วมน้อยมาก  เพียงแต่เขียนบทความให้หนึ่งบท กับเขียนคำบรรยายภาพให้เท่านั้น  ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับมุทิตาจิตที่ได้แสดงออกมาในลักษณะนี้  หากว่าเรื่องราวและข้อคิดของข้าพเจ้าในหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน ก็ขอผู้อ่านทุกท่านร่วมอนุโมทนาในกุศลจริยาของผู้จัดทำด้วย

พระไพศาล วิสาโล
๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved