ระลึกถึงหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ
กลับหน้าแรก

บทความจากธรรมเทศนางานละสังขาร

๒๓ สค. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๒๔ สค. พระอาจารย์เอนก เตชธมฺโม เจ้าอาวาสวัดโมกขวนาราม ขอนแก่น
๒๕ สค. พระอาจารย์สุริยา มหาปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส สกลนคร
๒๖ สค. หลวงพ่อสมหมาย ธมฺมปาโล วัดชัยชุมพล ชัยภูมิ
๒๖ สค. พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน เจ้าอาวาสวัดป่าสันติธรรม ชัยภูมิ
๒๗ สค. พระราชภาวนาวนาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิ
๒๘ สค. พระอาจารย์สุทธิศาสตร์ ปญฺญาทีโป วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๒๙ สค. พระอาจารย์มหาดิเรก พุทธยานันโท เจ้าอาวาสวัดแพร่แสงเทียน แพร่
๓๐ สค. พระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี
๓๐ สค. พระอาจารย์ทรงศิลป์ สุจิณฺโณ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๓๑ สค. พระอาจารย์สันติพงศ์ เขมปัญโญ วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๑ กย. หลวงปู่กรม ถาวโร วัดป่าสุคะโต ชัยภูมิ
๒ กย. พระอาจารย์สุปัน สุมงฺคโร วัดโนนสูงสะอาด ชัยภูมิ
๓ กย. พระอาจารย์ตงหมิง ถาวโร รักษาการเจ้าอาวาสวัดภูเขาทอง ชัยภูมิ
๔ กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
๕ กย. พระอาจารย์ล้วน เกสโร เจ้าอาวาสวัดป่าอกาลิโก บุรีรัมย์
๖ กย. พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต

 

บทความจากธรรมเทศนาถึงหลวงพ่อ

๒๖ สค. พระสันติพงศ์ เขมปัญโญ แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต


๒๘ สค. พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป แสดงธรรม ณ วัดภูเขาทอง


๑๐ กย. พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต


๙ กย. พระเอกวีร์ มหาญาโณ แสดงธรรม ณ วัดป่าสุคะโต

 

บทความเกี่ยวกับการดูแลรักษา
- ประสบการณ์การดูแลหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ พญ. นวพร ตันศิริ


บทความระลึกถึงหลวงพ่อ

เรื่องเล่าถึงหลวงพ่อโดยพระภิกษุสงฆ์

- คำนำ พระไพศาล วิสาโล
- ประทับในดวงจิต พระไพศาล วิสาโล
- เมื่อข้าพเจ้าถูกหลวงพ่อนวด พระไพศาล วิสาโล
- หลวงพ่อคำเขียนที่ข้าพเจ้ารู้จัก พระครูสุภาจารวัฒน์
- เมล็ดพันธุ์แห่งโพธิ พระดุษฎี เมธงฺกุโร
- กัลยาณมิตรตลอดกาล พระยูกิ นรเทโว
- หลวงพ่อยังไม่ตาย พระทรงศิลป์ สุจิณโน
- หลวงพ่อละสังขารด้วยความสงบ พระสุทธิศาสตร์ ปัญญาปทีโป
- ที่นี่บ้านเรา พระสันติพงศ์ เขมปญฺโญ
- หลวงพ่อสอนธรรมะเรื่องเดียวตลอดชีวิต พระสุรินทร์ ก่อนการคิด
- คำสอนของหลวงพ่อยังอยู่ พระวัฒนชัย กัลยาโณ
- หลวงพ่อไม่มีวันตายไปจากพวกเรา พระสังวร สิริจนฺโท
- แบบอย่างแห่งชีวิต พระตงหมิง ถาวโร
- ระลึกสติที่หลวงพ่อสอน พระวิทยากรณ์ สุทธิญาโณ
- Luang Por is the kindest human Phra Achala
- รอยยิ้มของหลวงพ่อยังอยู่ พระสุเมธ  เตชะปัญโญ    
- ตัวอย่างของการใช้ชีวิต พระนพดล ธีรวโร
- หลวงพ่อยังอยู่ในใจเรา พระสมใจ อาจาโร 
- ระลึกถึงหลวงพ่อ พระประวัติ
- ภูเขาใหญ่ พระหมู
- นิโครธใหญ่ใบดก พระวิสูตร ธมฺมจาโร
- ตามรอยท่าน ตามรอยธรรม พระนวคุณ วรุตฺตโม
- เป็นผู้ดู อย่าเข้าไปเป็น พระอ๊อด แสนปราชญ์ ปัญฺญาวุฑฺโฒ
- จดหมายจากหลวงพ่อ พระไอศวรรย์ อารยธัมโม
- หลวงพ่ออยู่ในใจเสมอ พระไพรวัลย์

เรื่องเล่าถึงหลวงพ่อโดยแม่ชี
- ความประทับใจในตัวหลวงพ่อ แม่ชีทองอยู่
- คิดถึงหลวงพ่อ แม่ชีแต๋ว
- หลวงพ่อยังอยู่ในใจเรา แม่ชีมณีรัตน์
- เปลี่ยนหลงเป็นรู้ แม่ชีนันทนา พรหมมลมาศ
- ปฏิบัติธรรมครั้งแรกที่วัดโมก แม่ชีวิภาพรรณ นาคแพน
- ชีวิตพรหมจรรย์ของชีนิราวัลย์ แม่ชีนิราวัลย์
- พระแท้ผู้เสียสละ แม่ชีมุกดา
- สัจธรรมแห่งชีวิต แม่ชีเมี่ยวฉือ

เรื่องเล่าถึงหลวงพ่อโดยฆราวาส
- หลวงพ่อคำเขียน สุวฺณโณ ส. ศิวรักษ์
- พี่ชายผู้เป็นเสมือนหัวหน้าครอบครัว พ่อแปะ
- หลวงพ่อเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่แสนจะธรรมดา วชิรา เพ็ญโรจน์
- ชีวิตหลวงพ่อเป็นสาธารณะ วชิรา เพ็ญโรจน์
- ที่สุดของชีวิตผม อำนวย เหล่าชำนิ
- พระอาจารย์ล่วงทุกข์แล้ว ยังแต่ศิษย์ผู้น้อย นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล
- ความเมตตาและปัญญาของหลวงพ่อ ธีรพล นิยม
- มนต์ของหลวงพ่อ รสนา โตสิตระกูล
- หลวงพ่อเห็น จุลทัศน์ อุปัชฌาย์
- ประจักษ์พยานแห่งอานุภาพของธรรม ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
- หลวงพ่อผู้เป็นดั่งดวงประทีป เพ็ญพรรณ เลี้ยงหิรัญกุล
- เจริญสติ เจริญปัญญา จนกว่าชีวิตจะหาไม่ อ้อย กิตติยา
- หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ ผู้ฟังเด็กเทศน์ วีรพงษ์ เกรียงสินยศ
- คิดถึงหลวงพ่อ นวพร ตันศิริ
- กำลังใจที่ดีที่สุด นิ่ม
- ถึงแม้งานจะล้มเหลวแต่หลวงพ่อไม่ล้มเหลว วิชัย นาพัว
- สุคะโต จักรเทพ จุฑากาญจน์
- คิดถึงหลวงพ่อคำเขียน หน่อย สุคะโต
- ข้าวเหนียวนิพพานแล้ว แม่ทองคำ
- บันทึกธรรม นัยนา พรหมมลมาศ
- หลวงพ่อในเรือนใจ ศศกร นรรัตน์
- ศิษย์โง่กับพระแท้ โอภาส เชฏฐากุล
- เก็บคำหลวงพ่อ ไว้สอนลูก อารยา พยุงพงศ์
- รำลึกถึงพระคุณหลวงพ่อ ครอบครัวผู้ใหญ่ลำไพ เพ็ชรวิเศษ
- ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงพ่อ แขลดา จิตตปัญญา และพนักงานเลมอนฟาร์ม
- ในมุมมองของเด็กหญิง ใจแจ่ม วรรณพัฒน์
- คิดถึงเรื่องที่หลวงพ่อเล่า คิดถึงสิ่งที่หลวงพ่อทำ เหน่ง เตียว
- หลวงพ่อของศูนย์เด็กเล็ก ครูสมคิด แลไธสง
- บ้านเราอยู่นี่นะ สิริรัฐ ศิริโพธิ์สกุล
- ธรรมเครื่องเตือนใจ เฟื่องฟู พุกกะเจียม
- เมตตาของหลวงพ่อ ลุงนกฮูก
- รู้ซื่อๆ อรุณจิตรา
- หลวงตาผู้ไปแล้วด้วยดี ป้าเก๋ง
- แสงเทียนส่องจิตบทแรก ประไพ ทองเชิญ
- ดำเนินชีวิตต่อด้วยธรรมของหลวงพ่อ ปุย
- รู้แล้วๆ พลัง เพียงพิรุฬห์
- หลวงพ่อจำชื่อข้าพเจ้าไม่ได้เสียที หยุม
- หลวงพ่อสอนเรื่องความรัก ความเมตตา ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ
- เราทุกคนล้วนสามารถเป็นหลวงพ่อเทียนได้ ฐิติมา คุณติรานนท์
- คำสอนของหลวงปู่ อังศุธร เหล่าชำนิ
- หลวงปู่ผู้ให้ เอิร์น (หลานหลวงปู่)
- ร่มโพธิ์ร่มไทร อมเรศ เหล่าชำนิ
- คนบ้านท่ามะไฟหวาน วิชิต วังนาดู
- วันที่ข้าพเจ้าได้พบหลวงพ่อคำเขียนเป็นครั้งแรก ณัฐนันท์ ธีราวัฒนาวิทย์
- ไปแล้วด้วยดี นายแพทย์ ชเนษฎ์ ศรีสุโข
- มิตรที่เพิ่งพบกัน อุบาสิกาประทุมมา จงตรอง
- ครูสอนธรรมที่สอนให้ทำ Sun Bma
- ครองสติ พัฒนาพงศ์ โกไศยกานนท์
- หลวงพ่อสอนให้เป็นผู้เห็น นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์
- ธรรมะกับธรรมชาติเป็นสิ่งเดียวกัน เต้ง
- ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน สถาพร อรัณยกานนท์
- หลวงพ่อคำเขียนในความทรงจำของผม ธีรเดช อุทัยวิทยารัตน์ 
- ความเมตตาของหลวงพ่อ ผศ.ดาลัด ทวีทรัพย์
- ที่นี่ไม่มีคนแปลกหน้า มีแต่ญาติมิตรที่เพิ่งพบกัน หัทยา อารีย์การเลิศ
- พรานผู้ชาญฉลาด พัฒนาพงศ์ โกไศยกานนท์
- สิ่งที่ดีที่สุดคือการบรรลุธรรม ดร. เมธาวี  อุดมธรรมานุภาพ
- In memory of Luangpor Sophie Balier
- รำลึกถึงคำสอนหลวงพ่อคำเขียน สุวิดา ธรรมมณีวงศ์
- วันนั้น... วันนี้... และวันต่อๆ ไป... สุนันทา โรจน์เรืองไร
- ธรรมะที่แสนง่ายของหลวงพ่อ ว่าที่ร้อยตรี ภักดี พิราอร
- เพียงคำว่า รู้ซื่อๆ มนสิกุล โอวาทเภสัชช์
- มาบ้านเรา มัณฑนา เธียรวรรณ
- เราทำอะไรอยู่ ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ
- พ่อ ไก่ ราชสุดา
- หลวงพ่อคำเขียนสอนธรรมผ่านกาย ลลิดา ภู่ทอง
- ตอกไม้ไผ่สอนธรรม สนิท แม้นมณี
- สีคนดง สนิท แม้นมณี
- ห่อข้าวกับปลาขี้โกะ สนิท แม้นมณี
- พาไทบ้านไปซื้อข้าวสาร สนิท แม้นมณี
- มาลัยพวงสุดท้ายถวายหลวงพ่อ ปุ๋ม
- นิโครธใหญ่ โลลุทายี


 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved