กลับหน้ารวมบทสัมภาษณ์    คอลัมน์สัมภาษณ์ > มงคลที่แท้ของชีวิต

กลับหน้าแรก

ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรณีของพระยันตระ

สัมภาษณ์พระไพศาล วิสาโล
ฝ่ายข่าว อมรินทร์เทเลวิชั่น
วันที่ 25 เมษายน 2557

 

แบ่งปันบน facebook Share    

1. การประพฤติปฏิบัติตนของพระยันตระ ที่ยังปฏิบัติตัวเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือผู้ถือศีลอยู่ ว่าสมควรกระทำหรือไม่ เนื่องจากถือได้พระยันตระว่าขาดจากความเป็นพระแล้ว

พระไพศาล : ในความเห็นของอาตมา  “ยันตระ” ไม่ได้เป็นพระในพุทธศาสนาแล้ว เนื่องจากได้ต้องอาบัติปาราชิกไปแล้ว  อย่างมากก็เป็นเพียงนักบวชตามแบบแผนที่ตนกำหนดขึ้นเอง   จึงไม่ควรเรียกว่า “พระยันตระ”  และหากท่านเรียกตนเองว่า “พระยันตระ” ก็ถือว่าไม่ถูกต้อง

 

2. การห่มจีวรสีเปลือกมังคุดไว้ด้านในและมีสไบสีเขียวห่มทับในทางสงฆ์ถือว่ามีความผิดหรือไม่และมีความเหมาะสมเพียงใด

พระไพศาล : การแต่งกายดังกล่าวมีบางส่วนเท่านั้นที่คล้ายการห่มจีวรแบบพระ แต่ไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการแต่งกายแบบพระ หรือเลียนแบบพระ  อีกทั้งท่านยังไม่โกนหัว ซ้ำไว้หนวดไว้เครา เห็นได้ชัดว่า มิใช่พระภิกษุในพุทธศาสนา  จัดว่าเป็นการแต่งกายแบบนักบวชประเภทหนึ่งเท่านั้น จึงไม่ถือว่าเป็นความผิด  ว่าตามกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญ ท่านย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่จะแต่งกายแบบนักบวชหรือมีวิถีชีวิตแบบนักบวชได้  ส่วนกฎหมายจะรับรองหรือไม่ เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 

3. และในกรณีที่มีพระภิกษุสงฆ์มากราบไหว้พระยันตระทั้งที่ได้ถูกมติมหาเถรสมาคมพิจารณาอธิกรณ์ปรับให้พ้นจากความเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วถือว่ามีความเหมาะสมหรือไม่

พระไพศาล : ตามวินัยแบบเถรวาท   พระภิกษุกราบไหว้เฉพาะผู้ที่มีพรรษาแก่กว่าเท่านั้น  ไม่กราบไหว้นักบวชในศาสนาอื่น รวมทั้งฆราวาสด้วย   ยิ่งท่านยันตระเคยต้องอาบัติปาราชิกมาแล้ว  ยิ่งไม่เป็นการสมควรที่พระภิกษุสงฆ์จะแสดงความเคารพด้วยการกราบไหว้  แต่หากจะเคารพในฐานะครูบาอาจารย์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 

4. แนวทางในการดำเนินการต่อไปในทางสงฆ์ เนื่องจากคดีนั้นหมดอายุความแล้วจะดำเนินการอย่างไรถ้าพระยันตระเดินทางกลับมาอยู่ที่ประเทศไทย

พระไพศาล : หากคดีหมดอายุความแล้ว ท่านยันตระย่อมมีสิทธิกลับเมืองไทย และมีเสรีภาพที่จะดำเนินชีวิตในแบบของตนตราบเท่าที่ไม่ละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง เนื่องจากท่านไม่ใช่พระในพุทธศาสนาแล้ว จึงมีเสรีภาพที่จะปฏิบัติตามความเชื่อของตนได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงพระธรรมวินัย แต่ก็พึงระวังในการนำเอาสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved