กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส

โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘
จัดพิมพ์โดย สปสช.

พิมพ์ครั้งที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘
จัดพิมพ์โดย คุณสิริน ฉัตรวิชัย

 

คำปรารภ

ความสุขนั้นมาได้หลายทาง    คนทั่วไปมักนึกถึงความสุขที่เกิดจากการเสพหรือครอบครอง  แท้จริงแล้วยังมีความสุขที่ประเสริฐกว่านั้นอีกมาก  หนึ่งในนั้นคือความสุขที่เกิดจากการทำงาน  ดังท่านอาจารย์พุทธทาสเคยกล่าวว่า “สุขแท้มีแต่ในงาน”  แน่นอนว่า “งาน”ที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล่าวถึงนั้น มิได้หมายถึงอาชีพการงานเท่านั้น หากรวมถึงงานที่ก่อให้เกิดทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน รวมทั้งงานด้านใน คือการปฏิบัติธรรมด้วย

การทำงานสามารถให้ความสุขแก่เราได้ หากเรามีฉันทะหรือใจรักในงานนั้น  ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการเห็นคุณค่าของงานนั้น  ยิ่งทำก็ยิ่งมีความสุขเมื่อเห็นงานนั้นผลิดอกออกผล  แต่อันที่จริงแล้วความสุขสามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการทำงาน แม้ยังไม่เห็นความสำเร็จเลยก็ตาม  หลายคนมีความสุขที่ได้นำศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์ผ่านงานดังกล่าว  จึงรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจหรือภาคภูมิใจเมื่อได้ทำงาน

ที่ขาดไม่ได้สำหรับการทำงานอย่างมีความสุขก็คือ การน้อมใจอยู่กับปัจจุบันขณะ  มีสมาธิอยู่กับงานที่ทำ โดยไม่กังวลกับเป้าหมายหรือผลที่จะออกมา  ไม่ว่าต้องใช้เวลานานเท่าใดกว่าจะสำเร็จ ใจก็ไม่พะวง ยังคงแน่วแน่อยู่กับงานที่อยู่ข้างหน้า  กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ปล่อยวางผลที่จะเกิดขึ้น  การทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางดังกล่าว ช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลไปได้มาก  อีกทั้งยังทำให้เพลินกับการทำงานอีกด้วย 

การวางใจดังกล่าวสามารถเกิดขึ้นได้พร้อม ๆ กับการทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะ  เป็นการทำงานที่ประกอบด้วยการ “ทำกิจ” คู่กับการ “ทำจิต”   ในด้านหนึ่งก็ทำงานอย่างเต็มที่ แต่ในเวลาเดียวจิตก็ไม่เครียด ตรงข้ามกลับรู้สึกผ่อนคลายด้วยซ้ำ แม้จะเหนื่อยกายแต่ใจไม่เหนื่อย    ใช่หรือไม่ว่า  เป็นเพราะผู้คนมัก “ทำกิจ” แต่ลืม “ทำจิต”  จึงรู้สึกเป็นทุกข์กับการทำงาน 

การทำเต็มที่ กับ ความเครียดหรือวิตกกังวล  ไม่จำเป็นต้องมาคู่กัน  ทำเต็มที่แต่ไม่เคร่งเครียดนั้น เป็นไปได้ และควรทำอย่างยิ่ง  เพราะจะช่วยให้งานได้ผล คนก็เป็นสุขในเวลาเดียวกัน  ข้อสำคัญก็คือ เมื่อทำกิจ ก็ไม่ทิ้งการทำจิต ท่าทีดังกล่าวสรุปได้อย่างสั้น ๆ ว่า “ทำเต็มที่ แต่ไม่ซีเรียส”

ทำเต็มที่แต่ไม่ซีเรียส  เป็นหนังสือรวบรวมข้อเขียนและคำบรรยายของข้าพเจ้าเกี่ยวกับงานและความสุข ซึ่งแพทย์หญิงรุจิรา มังคละศิริ ได้รวบรวม พร้อมกับนำข้อคิดเตือนใจของข้าพเจ้ามาตั้งเป็นชื่อหนังสือ เพราะเห็นว่าเป็นข้อความที่สรุปเนื้อหาของหนังสือทั้งเล่มได้ดี    ในการนี้ได้ขอแรงมิตรสหายหลายคนมาช่วยจัดทำหนังสือเล่มนี้ให้มีรูปเล่มที่สวยงาม  อาทิ  “อรุณจิตรา” ซึ่งอาสามาเป็นบรรณาธิการและดำเนินการจัดพิมพ์  ส่วน“โลลุทายี”ก็มาช่วยวาดภาพปกและภาพประกอบในเล่ม โดยมีคุณ ณ ขวัญ ศรีอรุโณทัย เป็นผู้ทำรูปเล่ม  ข้าพเจ้าขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้

หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรกโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ       ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้คุณสิริน ฉัตรวิชัย ขออนุญาตจัดพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทานในโอกาสครบรอบวันเกิดของเธอ  ข้าพเจ้าขออนุโมทนาในบุญกิริยาดังกล่าว  และขอให้อานิสงส์แห่งบุญนี้ ตลอดจนบุญอื่น ๆ ที่ได้ทำในโอกาสนี้ จงอำนวยอวยผลให้คุณสิรินมีพลานามัย จิตใจเบิกบาน ประกอบกิจการงานได้อย่างมีความสุข  ประสบความสำเร็จ และก่อคุณประโยชน์ในวงกว้าง  อีกทั้งมีความเจริญงอกงามในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไป

พระไพศาล วิสาโล
๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved