กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ทำบุญให้สวย
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

หนังสือธรรมะชุด สร้างพลังบุญ
หลักคิดเัพื่อการทำบุญที่ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนา
ทำบุญให้สวย

ISBN 978-616-515-025-5
โดย
พระไพศาล วิสาโล
ผู้เรียบเรียง ธารธรรม
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุคส์
พิมพ์ครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

หากทำบุญอย่างถูกต้อง เราจะเข้าถึง สิ่งที่ประเสริฐกว่า
ความสวย นั่นคือความสงบเย็น อันเกิดจากจิตที่ปล่อยวาง และเป็นอิสระจากโลกธรรมทั้งปวง

คำปรารภ

เราทุกคนย่อมปรารถนา “ชีวิตที่ดี” ซึ่งมักจะหมายถึงการมีทรัพย์สินเงินทอง มีสุขภาพดี มีการงานดี มีชื่อเสียงดี และมีครอบครัวดี แต่ในทางพุทธศาสนา ยังมี “ชีวิตที่ดีกว่า” ได้แก่ชีวิตที่มีความสุขและความเจริญงอกงามทางจิตใจ เพราะเงินทอง สุขภาพ การงาน ชื่อเสียงและครอบครัวนั้น ยังไม่ใช่หลักประกันแห่งความสุขที่แท้จริง อีกทั้งยังอาจถูกใช้ไปในการเบียดเบียนผู้อื่นได้

อย่างไรก็ตาม นอกจากชีวิตที่ดี และชีวิตที่ดีกว่าแล้ว ยังมี “ชีวิตที่ดีที่สุด” อันได้แก่ชีวิตที่พ้นทุกข์ เพราะมีปัญญาประจักษ์แจ้งถึงความจริงของชีวิตจนละวางจากความยึดติดถือมั่นในตัวตน เป็นอิสระเหนือความผันผวนปรวนแปรของโลก เข้าถึงความสงบเย็นอย่างแท้จริง

ในทัศนะของพุทธศาสนา ชีวิตทั้ง ๓ ระดับนั้น แม้จะให้ความสุขต่างประเภทกัน แต่ก็มีจุดร่วมอย่างหนึ่งนั้นคือ ต้องอาศัย “บุญกุศล” เป็นเครื่องเกื้อหนุน ในเบื้องต้นบุญกุศลก่อให้เกิดความสุขใจและมีคุณภาพจิตที่ดี จิตที่มีคุณภาพย่อมเอื้อให้ประกอบกิจการงานได้สำเร็จ และทำให้มีพฤติกรรมอันเป็นที่รักของผู้คน อีกทั้งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ไม่เป็นโทษแก่ตนเอง ทั้งหมดนี้ย่อมส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางโลก ขณะเดียวคุณภาพจิตที่ดีก็อำนวยให้เกิดปัญญาและสมาธิ เห็นสัจธรรม จนสามารถละวางความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้

บุญกุศลแม้มีอานิสงส์มาก แต่มิอาจเกิดเอง ถ้าอยากได้เราต้องทำด้วยตัวเอง เมื่อทำแล้วก็จะให้อานิสงส์เป็นผลดีแก่ตน ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงนิยม “ทำบุญ”กันมากจนกลายเป็นวัฒนธรรมอันโดดเด่น โดยเฉพาะในเมืองไทยเราทำบุญกันเป็นชีวิตจิตใจ อย่างไรก็ตามในระยะหลังความเข้าใจในเรื่องการทำบุญคลาดเคลื่อนไปมาก จนมองบุญกุศลว่าเป็นเหมือนยาสารพัดนึกที่จะทำให้ประสบความสำเร็จในทุกเรื่อง โดยเน้นการทำบุญตามรูปแบบ และมีวิธีการที่พิสดารมากขึ้น แต่ละเลยการวางใจให้ถูกต้อง ยิ่งกว่านั้นส่วนใหญ่ยังมุ่งหวังแต่เพียงความสุขทางโลก จนมองไม่เห็นว่ามีความสุขอันประเสริฐกว่านั้นที่บุญกุศลสามารถเอื้อให้เข้าถึงได้

บุญกุศลก็เช่นเดียวกับสิ่งดีงามทั้งหลาย กล่าวคือหากทำถูกย่อมก่อให้เกิดประโยชน์มากมาย แต่หากทำผิดก็เกิดโทษไม่น้อย ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งที่หวังว่าจะช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องมากขึ้นเกี่ยวกับการทำบุญ

ทำบุญให้สวย เป็น ๑ ใน ๔ เล่มของหนังสือชุด “สร้างพลังบุญ” ที่สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์จัดทำขึ้น โดยคุณธารธรรม(นามปากกา) เรียบเรียงขึ้นจากบทสัมภาษณ์ของข้าพเจ้า และนำข้อเขียนหรือคำบรรยายบางตอนของข้าพเจ้ามาเสริม พร้อมกับค้นคว้าข้อมูลบางส่วนมาประกอบเพื่อให้มีเนื้อหารอบด้านมากขึ้น ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการตรวจทานและปรับปรุงเพิ่มเติมโดยข้าพเจ้า ทั้งนี้มีคุณฐิตกานต์ ธนาโอฬารเป็นบรรณาธิการดูแลเนื้อหาและภาพรวมทั้งเล่ม

หนังสือเล่มนี้แม้จะชื่อ “ทำบุญให้สวย” แต่ขอให้มั่นใจว่า หากทำบุญอย่างถูกต้อง เราจะเข้าถึงสิ่งที่ประเสริฐกว่าความสวย นั่นคือความสงบเย็นอันเกิดจากจิตที่ปล่อยวางและเป็นอิสระจากโลกธรรมทั้งปวง

พระไพศาล วิสาโล
๔ ตุลาคม ๒๕๕๒

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved