กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ(หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง

สุขภาพสังคม: ความขัดแย้ง ความรุนแรง กับระบบบริการสุขภาพ

โดย พระไพศาล วิสาโล
รศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
นารี เจริญผลพิริยะ
กิตติชัย งามชัยพิสิฐ
เมธัส อนุวัตรอุดม
ดวงหทัย บูรณเจริญกิจ
ยงยุทธ บูรณเจริญกิจ
นงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์
สำนักพิมพ์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๐

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved