กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ป่วยเพราะกรรมจริงหรือ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ป่วยเพราะกรรมจริงหรือ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๑
จัดพิมพ์โดย กลุ่มธรรมสถิต

คำปรารภ

กฎแห่งกรรมเป็นคำสอนที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้คนทำความดี รวมทั้งสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องเหมาะสมเพื่อให้เกิดความเจริญงอกงามและความสุขในชีวิต แต่หากเข้าใจผิดก็อาจส่งเสริมความเห็นแก่ตัว หรือทำให้ชีวิตตกต่ำย่ำแย่จมอยู่ในความทุกข์มากขึ้น

ปัจจุบันมีความเข้าใจในหมู่คนจำนวนไม่น้อยว่า ความเจ็บป่วยรวมทั้งเหตุร้ายนานาประการ เป็นเพราะกรรมอย่างเดียว โดยเจาะจงที่กรรมเก่าหรือกรรมในอดีตชาติเท่านั้น ทั้งนี้ด้วยความเข้าใจว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้ง ๆ ที่ความจริงแล้วพระพุทธเจ้าหาได้ทรงสอนเช่นนั้นไม่

คำสอนเรื่องกรรมในพุทธศาสนา มีความเป็นเหตุเป็นผล ชี้ให้เห็นถึงความจริงอันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย แต่เนื่องจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเราแต่ละคนมีมากมาย จนยากที่จะหยั่งถึงหรือเข้าใจได้อย่างครบถ้วน ปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคน ๆ หนึ่ง บ่อยครั้งจึงยากที่จะชี้ชัดว่าเป็นเพราะกรรมอะไร กระทำเมื่อใด หรือยากที่จะระบุกระทั่งว่าเป็นเพราะกรรมหรือไม่

ด้วยความที่ประเด็นเรื่อง “ป่วยเพราะกรรมจริงหรือ” อยู่ในความสนใจของผู้คนจำนวนไม่น้อย มูลนิธิสุขภาพไทย จึงได้นิมนต์ให้ข้าพเจ้ามาบรรยายหัวข้อนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ ต่อมากลุ่มธรรมสถิตเห็นว่ามีประโยชน์ต่อคนวงกว้าง จึงได้นำคำบรรยายดังกล่าวมาจัดพิมพ์เป็นหนังสือเล่มนี้ เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ข้าพเจ้าขออนุโมทนาหน่วยงานทั้งหมดที่กล่าวมา และหวังว่าคำบรรยายดังกล่าวจะช่วยให้ผู้คนมีความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องกรรมมากขึ้น รวมทั้งนำความเข้าใจดังกล่าวมาแก้ทุกข์ของตนอย่างถูกต้อง ตลอดจนนำพาชีวิตจิตใจของตนให้เกิดความเจริญงอกงามและความสุขสงบเย็น

พระไพศาล วิสาโล
๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved