กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > โรงเรียนวัดของพระไพศาล Phra Paisal's Temple School
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

โรงเรียนวัดของพระไพศาล

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย Earth Expeditions และธนาคารจิตอาสา
พิมพ์ครั้งที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ดาวโหลดหนังสือ e-book ภาษาไทย English

คำปรารภ

หนังสือเล่มเล็กนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าเมื่อปี ๒๕๔๙  แก่ชาวอเมริกันกลุ่มหนึ่งซึ่งมาทัศนศึกษาที่ประเทศไทยในโครงการ Earth Expeditions ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยไมอามี   อาคันตุกะกลุ่มนี้ซึ่งเป็นนักศึกษาปริญญาโท  ประกอบด้วยครูมัธยม อาจารย์มหาวิทยาลัย  เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งสวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์   วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ คือเพื่อศึกษาระบบนิเวศของไทย รวมทั้งโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติในไทย  หัวข้อหนึ่งที่โครงการนี้สนใจ คือ พุทธศาสนากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับธรรมชาติ 

ในปีนั้นคณะ Earth Expeditions ได้มาทัศนศึกษาที่ดอยเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมเยือนวัดถ้ำผาปล่อง  นอกจากฟังคำบรรยายของข้าพเจ้าแล้ว ยังได้ฝึกทำสมาธิภาวนา ซึ่งเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายคน  คำบรรยายดังกล่าวภายหลังได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยคุณสรณรัชฏ์ กาญจนะวณิชย์     แห่งมูลนิธิโลกสีเขียว ซึ่งเป็นผู้ประสานงานฝ่ายไทยให้แก่โครงการนี้ในช่วงปีแรก ๆ  อีกทั้งยังดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ด้วย โดยตั้งชื่อว่า “โรงเรียนวัดของพระไพศาล”

นับแต่นั้นจนบัดนี้ คณะ Earth Expeditions ยังคงเดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เมืองไทยแทบทุกปี  โดยในส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนา ได้มาศึกษาที่วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ  นอกจากฟังคำบรรยายของข้าพเจ้า  และทำสมาธิภาวนาที่วัดแล้ว ยังได้ไปปลีกวิเวกในป่า รวมทั้งร่วมกันปลูกป่าที่วัดป่ามหาวัน (ภูหลง)ด้วย

ทุกครั้งที่มาเมืองไทย หนังสือเล่มหนึ่งที่คณะ Earth Expeditions ทุกคนได้รับคำแนะนำให้อ่าน คือ หนังสือเล่มนี้  บัดนี้ได้ทราบว่าขาดตลาดแล้ว  ผู้ประสานงานฝ่ายไทยของโครงการนี้คือ คุณสรยุทธ รัตนพจนารถ แห่งมหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขอพิมพ์ใหม่ อาตมายินดีอนุญาต

แม้เป็นคำบรรยายแก่ชาวต่างประเทศ แต่ก็เชื่อว่าหนังสือเล่มนี้คงเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยเช่นกัน โดยเฉพาะการตระหนักถึงความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างธรรมะกับธรรมชาติ    หากเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง ความลุ่มลึกในทางใจหรือความเจริญงอกงามในทางธรรม ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

พระไพศาล วิสาโล
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved