กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง
> พี่น้องเดียว พี่น้องกัน
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ (หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง

สังคมที่ัตั้งอยู่บนความหลากหลายเป็นสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน

พี่น้องเดียว พี่น้องกัน

 

ไปพ้นจาก
... พวกเขา พวกเรา...
เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวของทุกคนในชาติรวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved