กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ปัญญาใจ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ปัญญาใจ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๒
สำนักพิมพ์ bookdance

คำปรารภ

 ทุกเช้าที่วัดป่าสุคะโต  ก่อนที่พระจะไปตักอาหารเช้าจะมีการสวดมนต์อย่างย่อ ๆ และแสดงธรรมสั้น ๆ ประมาณ ๑๐-๑๕ นาที ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ญาติโยมที่มาถวายอาหาร ซึ่งมาจากที่ใกล้และไกล  หากข้าพเจ้าอยู่ที่วัดเช้านั้น  หน้าที่นี้ก็จะตกเป็นของข้าพเจ้า

เนื้อหาของการแสดงธรรมตอนเช้า  ส่วนใหญ่ข้าพเจ้าจะหยิบยกเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าวในช่วงนั้นมากล่าว เพื่อให้ข้อคิดหรืออนุสติ หาไม่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเหตุการณ์อดีต เช่น เรื่องราวของบุคคลสำคัญในสมัยพุทธกาล หรือบางแง่มุมของพระสุปฏิปันโน ทั้งที่มีชีวิตอยู่และมรณภาพไปแล้ว  บางครั้งก็เล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของคนบางคน  ที่ให้บทเรียนน่าสนใจแก่เรา  กล่าวอย่างย่อ ๆ คือเป็น “เรื่องเล่า” (story) ที่มีตัวบุคคลเป็นตัวเดินเรื่อง  มีประเด็นที่น่าติดตาม และสามารถสื่อธรรมให้ผู้ฟังเข้าใจได้ไม่ยากนัก  ทั้งนี้พยายามเลี่ยงการแสดงธรรมที่เป็นนามธรรมและมีความลึกซึ้ง  ซึ่งผู้ฟังต้องอาศัยสมาธิในการทำความเข้าใจ เนื่องจากมีเวลาน้อย อีกทั้งบรรยากาศช่วงก่อนฉันอาหารเช้าใต้ถุนศาลาหน้า ก็ไม่ค่อย “นิ่ง”  เพราะมีคนเข้าออกอยู่เป็นระยะ ๆ  การฟังเรื่องราวที่ไม่หนักอึ้ง น่าจะเหมาะกว่า

การแสดงธรรมตอนเช้าแทบทุกครั้งถูกบันทึกไว้ในเครื่องอัดเสียง แต่ไม่ได้มีการนำไปเผยแพร่  จนกระทั่งปี ๒๕๕๕ ได้มีการคัดเลือกบางส่วนไปถ่ายทอดลงในแผ่นซีดีเพื่อเผยแพร่เป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจโดยชมรมกัลยาณธรรม  ต่อมาคุณภาวนา  แก้วแสงธรรม แห่งสำนักพิมพ์ bookdance   เห็นว่าคำบรรยายเหล่านี้มีเนื้อหาน่าสนใจ น่าจะนำไปพิมพ์เป็นหนังสือได้  จึงได้ถอดคำบรรยายเหล่านี้ออกมาเรียบเรียงให้อ่านง่ายขึ้น โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ขัดเกลา แก้ไข และเพิ่มเติมในขั้นสุดท้าย   เวลาผ่านไปหลายปีจนบัดนี้พร้อมตีพิมพ์ได้ โดยคุณภาวนา ซึ่งเป็นบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ ตั้งชื่อว่า “ปัญญาใจ”

ขออนุโมทนาคุณภาวนา และสำนักพิมพ์ bookdance ที่นำคำบรรยายเหล่านี้มาเผยแพร่ในรูปหนังสือ  พร้อมกันนี้ขอขอบคุณพระสุรินทร์ สิริปัญโญ ที่เป็นธุระในการอัดเสียงคำบรรยายของข้าพเจ้า ไม่เฉพาะก่อนอาหารเช้า แต่รวมถึงหลังทำวัตรเช้าและเย็นทุกครั้ง  ยิ่งกว่านั้นในระยะหลังยังได้พัฒนามาเป็นการบันทึกภาพเป็นวีดีโอ เพื่อเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตผ่านโซเชียลมีเดีย จนมีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก  ที่ขาดไม่ได้อีกผู้หนึ่งก็คือ คุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ ประธานชมรมกัลยาณธรรม ที่นำคำบรรยายของข้าพเจ้ามาถ่ายทอดลงในแผ่นซีดีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี รวมทั้งแผ่นซีดีอันเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้ด้วย

พระไพศาล วิสาโล
๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved