กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > วิเคราะห์นิธิ ปราชญ์เจ๊ก ๆ
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ(หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง

วิเคราะห์นิธิ ปราชญ์เจ๊ก ๆ

โดย ส.ศ.ษ.
ม.ร.ว. อศิน รพีพัฒน์
ศรีศักร วัลลิโภดม
สุจิตต์ วงษ์เทศ

พระไพศาล วิสาโล
ผศ.ดร. เกษียร เตชะพีระ
สายชล สัตยานุรักษ์
วารุณี ภูริสินสิทธิ์
สมเกียร์ ตั้งนโม
สุชาดา จักรพิสุทธิ์

สำนักพิมพ์ มติชน
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved