กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > มุ่งไปสู่หนใด
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ค้นพบความสุขในยุคผันผวน
มุ่งไปสู่หนใด

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๕
สำนักพิมพ์ โพสต์บุ๊กส์

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ทุกวันนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นแต่ปัญหา ไหนจะปัญหาครอบครัว ปัญหาที่ทำงาน ไปจนถึงปัญหาบ้านเมือง ยิ่งไปกว่านั้นหากมองมาที่ตัวเอง ก็อาจเจอปัญหาสุขภาพ ปัญหาเศรษฐกิจ เพิ่มเข้าไปอีก ในสภาพเช่นนี้ ความสุขจึงดูเหมือนเป็นสิ่งหาได้ยากอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม เราเคยคิดหรือไม่ว่า ทั้งหมดที่กล่าวมามิได้เป็นปัญหาสำหรับเรามากเท่ากับใจของเราเอง ใจที่มองเห็นแต่ปัญหาคือใจที่สร้างปัญหาแก่ตนเองเป็นอย่างยิ่ง เท่านั้นไม่พอ ยังเผลอแบกปัญหาเหล่านั้นเอาไว้ตลอดเวลา หรือยึดติดถือมั่นว่าเป็น "ของกู"อย่างไม่ยอมเลิกรา ดังนั้นจึงเป็นทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ

ความสุขมีอยู่รอบตัว แต่เราเองต่างหากที่มองไม่เห็น เพราะใจมัววิตกกังวลกับอนาคต หรืออาลัยเสียใจในอดีต หาไม่ก็จดจ่ออยู่กับสิ่งที่กระทบใจ แม้มีเหตุร้ายเกิดขึ้น แต่ใจไม่ทุกข์ ก็ทำได้ สิ่งภายนอกนั้นอาจทำลายทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ ทำให้ร่างกายเจ็บป่วย แต่ไม่อาจสร้างความทุกข์ใจให้เราได้หากวางใจเป็น รอบตัวแม้จะผันผวนปรวนแปร แต่ใช่ว่าจิตใจจะต้องผันผวนตามไปด้วยเสมอไป ท่ามกลางความทุกข์ เราทุกคนสามารถค้นพบความสุขได้ทุกเวลา

แท้จริงแล้วความสุขนั้นอยู่ที่กลางใจนี้เอง เป็นแต่เราไม่รู้จัก เพราะไม่เคยหันมามองด้านในของตน เมื่อใดที่เรารู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้ง ก็จะพบว่ารากเหง้าแห่งความทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของตน อันได้แก่ความยึดติดถือมั่นในตัวตน ซึ่งถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยอวิชชา ยิ่งคลายความยึดติดถือมั่นดังกล่าวได้มากเท่าไร ความทุกข์ก็จะลดลงมากเท่านั้น ผลที่ตามมาก็คืออิสรภาพทางใจที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ๆ ดังนั้นไม่ว่าจะมีความผันผวนปรวนแปรใด ๆ เกิดขึ้น จิตก็ไม่หวั่นไหว สงบเย็น เป็นสุขได้

สังคมที่ผาสุกจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออำนวยให้ผู้คนได้เข้าถึงความสุขแท้ที่กลางใจ แต่หากเน้นความเจริญพรั่งพร้อมทางวัตถุอย่างเดียว โดยละเลยมิติด้านจิตใจ นอกจากจะห่างไกลจากความสุขที่แท้แล้ว ยังอาจนำไปสู่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันจนเกิดความร้าวฉานแตกแยก ดังเห็นได้ไม่ยากจากสังคมไทยทุกวันนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องตั้งคำถามกับทิศทางการพัฒนาประเทศในปัจจุบันว่าจะพาบ้านเมืองไปสู่หนใด

บทความที่รวมพิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่คัดสรรมาจากคอลัมน์ "มองอย่างพุทธ" และ "จิตวิวัฒน์"ในหนังสือพิมพ์มติชน ระหว่างปี ๒๕๔๙-๒๕๕๔ มีส่วนน้อยที่เคยตีพิมพ์ในแหล่งอื่น แต่ก็ล้วนอยู่ในแนวเรื่องเดียวกันและมีความยาวใกล้ ๆ กัน

นอกจากเล่มนี้แล้ว ยังมีอีกสามเล่มที่ออกมาในชุดเดียวกัน คือ ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น ,ทางธรรม, และ ธรรมไม่ได้เทศน์ แต่ละเล่มมีจุดเน้นที่ต่างกัน กล่าวคือ ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น เน้นเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองและแนวทางการสร้างสมานฉันท์ในสังคมไทย ทางธรรม ประกอบด้วยบทความขนาดยาว ว่าด้วยบทบาทและคุณค่าของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ส่วน ธรรมไม่ได้เทศน์ เป็นงานรวมปาฐกถาและคำบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพจิต ชีวิตที่ผาสุก และสังคมที่สงบสันติ

ขอขอบคุณคุณนิภา เผ่าศรีเจริญ ซึ่งนอกจากริเริ่มและสนับสนุนให้มีหนังสือชุดนี้แล้ว ยังรับเป็นบรรณาธิการต้นฉบับให้ด้วยความใส่ใจทั้ง ๆ ที่มีงานประจำรัดตัว ทำให้หนังสือชุดนี้สำเร็จด้วยดี พร้อมกันนี้ขอขอบคุณสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ที่เห็นว่าหนังสือชุดนี้มีคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ให้กว้างขวาง หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์สมความมุ่งหวังของผู้จัดพิมพ์

พระไพศาล วิสาโล
๑ มกราคม ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved