กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > มรณสติ พุทธวิธีต้อนรับความตาย
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ(หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง

มรณสติ
พุทธวิธีต้อนรับความตาย

โดย สมเด็จพระญาณสังวร(สุวฑฺฒโน)
พุทธทาสภิกขุ
พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์(เทสก์)
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
พระโพธิญาณเถร(ชา สุภทฺโท)
พระพรหมคุณากรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ
พระไพศาล วิสาโล

กลุ่มศึกษาธรรม สระบุรี
สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๘

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved