กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ลำธารริมลานธรรม ๒
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ลำธารริมลานธรรม ๒
เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ อมรินทร์ธรรมะ
พิมพ์ครั้งที่ ๕ ๒๕๕๖

 

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

เกร็ดประวัติและเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนนั้น  นอกจากเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตอันงดงามแล้ว ยังเป็นภาพปรากฏแห่งธรรมที่มีชีวิตชีวาอันเราสามารถแลเห็นและจับต้องได้ ทำให้ธรรมะมิใช่เป็นเพียงแค่หลักการทางนามธรรมที่ต้องใช้เหตุผลในการทำความเข้าใจเท่านั้น   รูปธรรมแห่งธรรมะดังกล่าวสามารถให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คนในการน้อมนำมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี   

ใช่แต่เท่านั้นเรื่องราวของท่านเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในอดีต ยังสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติอันดีงามของสงฆ์ที่นับวันจะเลือนหายไป  ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการนำเกร็ดประวัติของพระดีพระแท้ทั้งหลายมาเรียบเรียงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาแล้ว

เรื่องราวเหล่านี้ข้าพเจ้าเรียบเรียงเป็นตอน ๆ  แล้วตีพิมพ์ในวารสาร อนุรักษ์  และ ธรรมานุรักษ์  มาตั้งแต่แต่ ๑๕ ปีที่แล้ว โดยได้รวมพิมพ์เป็นเล่มเมื่อปี ๒๕๔๔  ตั้งชื่อว่า ลำธารริมลานธรรม และได้มีการตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง   ต่อมาในปี ๒๕๕๕ ข้าพเจ้าได้เขียนเพิ่มอีกรวม ๓๓ ตอน จึงได้รวมพิมพ์เป็น ลำธารริมลานธรรม เล่ม ๒   ทั้งสองเล่มนั้นชมรมกัลยาณธรรม ซึ่งมีคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ เป็นประธาน ได้ดำเนินการจัดพิมพ์ล่าสุด  นอกจากจัดทำภาพประกอบอย่างงดงามแล้ว ยังได้ทำประวัติย่อของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้อีกด้วย  ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจความเป็นมาและเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในตัวท่านมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาเกือบทั้งหมดใน ลำธารริมลานธรรม ทั้งสองเล่ม  ข้าพเจ้าเรียบเรียงจากข้อเขียนของผู้อื่นที่เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ดังได้ระบุรายชื่อหนังสือเหล่านี้ไว้ท้ายเล่มแล้ว   จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

บัดนี้สำนักพิมพ์อมรินทร์มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือชุดนี้เพื่อเผยแพร่ในวงกว้าง  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต   หวังว่าหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อพระหนุ่มเณรน้อยที่หวังความเจริญงอกงามในเพศบรรพชิตเท่านั้น หากยังเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลทั่วไปที่ปรารถนาความสุขและชีวิตที่ดีงามด้วย

พระไพศาล วิสาโล
๖ ตุลาคม ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved