กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ลำธารริมลานธรรม
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน    

ลำธารริมลานธรรม จัดพิมพ์โดย Prima Dhamma

ลำธารริมลำธาร จัดพิมพ์โดยชมรมกัลยาณธรรม

ลำธารริมลานธรรม
เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้

โดย พระไพศาล วิสาโล
สำนักพิมพ์ Prima Dhamma
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๔ (กองทุนรักษ์ธรรม)
พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๔๔
พิมพ์ครั้งที่ ๓ ๒๕๔๘

.จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งแรก
๒๕๕๓

ดาวโหลดหนังสือที่นี่ ลำธารริมลานธรรม

แบ่งปันบน facebook Share   

คำปรารภ

ธรรมะมิได้มีอยู่ในหนังสือหรือคัมภีร์เท่านั้น หากยังมีอยู่ในชีวิตของผู้คน ดังนั้นนอกจากการสื่อด้วยถ้อยคำและตัวอักษรแล้ว ธรรมะยังสามารถสื่อผ่านวิถีชีวิตและการกระทำของบุคคลได้ด้วย การสื่อด้วยวิธีการอย่างหลังนั้น ไม่เพียงทำให้ธรรมะกลายเป็นสิ่งมีชีวิตชีวาที่แลเห็นได้และสัมผัสได้ง่ายเท่านั้น ยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตที่ดีงาม

เรื่องราวและเกร็ดชีวิตของบุคคลโดยเฉพาะพระสุปฏิปันโนนั้นสามารถให้แรงบันดาลใจในทางธรรมและเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี โดยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องราวและเกร็ดชีวิตดังกล่าวไม่น้อย จึงเห็นว่าการนำเรื่องราวเหล่านี้มาเผยแพร่น่าจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป ไม่เฉพาะพระหนุ่มเณรน้อยเท่านั้น จึงได้นำเรื่องราวดังกล่าวมารวมพิมพ์เป็นเล่ม โดยเชื่อว่าผู้ใดก็ตามที่ได้รับรู้เรื่องเหล่านี้แล้วนำมาปฏิบัติกับตนเองย่อมช่วยให้ชีวิตเกิดความสงบเย็นราวกับได้นั่งพักอยู่ริมธารใกล้ลานธรรม

ลำธารริมลานธรรม พิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๔๔ เกือบทั้งหมดล้วนเป็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าเรียบเรียงจากข้อเขียนของผู้อื่นที่เคยตีพิมพ์ในที่อื่นมาก่อนแล้ว ดังได้ระบุรายชื่อหนังสือเหล่านี้ไว้ท้ายเล่มแล้ว

บัดนี้ชมรมกัลยาณธรรมมีความประสงค์ที่จะพิมพ์หนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่ง โดยนอกจากจัดทำภาพประกอบอย่างงดงามแล้ว ยังมีการจัดทำประวัติย่อของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่เป็นต้นกำเนิดของเรื่องราวในหนังสือเล่มนี้ด้วย ช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจความเป็นมาและเพิ่มพูนศรัทธาปสาทะในตัวท่านมากยิ่งขึ้น

ขออนุโมทนาชมรมกัลยาณธรรม ที่นำหนังสือเล่มนี้มาพิมพ์ใหม่ด้วยความมุ่งหมายให้เกิดประโยชน์ทางธรรมแผ่ขยายกว้างขวางออกไป เพื่อความผาสุกของชีวิตและสังคมสืบไป

พระไพศาล วิสาโล
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved