กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ลำธารริมลานธรรม ๒
กลับหน้าแรก
   

ลำธารริมลานธรรม ๒
เกร็ดชีวิตและปฏิปทาของพระดีพระแท้

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย ชมรมกัลยาณธรรม
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๕๕

ดาวโหลดหนังสือที่นี่ ลำธารริมลานธรรม

แบ่งปันบน facebook Share   

คำปรารภ

เกร็ดประวัติและเรื่องราวของครูบาอาจารย์ที่เป็นพระสุปฏิปันโนนั้น นอกจากเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิตที่งดงามแล้ว ยังเป็นภาพปรากฏแห่งธรรมที่มีชีวิตชีวาอันเราสามารถแลเห็นและจับต้องได้ ทำให้ธรรมะมิใช่เป็นเพียงแค่หลักการทางนามธรรมที่ต้องใช้เหตุผลในการทำความเข้าใจเท่านั้น รูปธรรมแห่งธรรมะดังกล่าวสามารถให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คนในการน้อมนำมาปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ใช่แต่เท่านั้นเรื่องราวของท่านเหล่านั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคคลในอดีต ยังสะท้อนให้เห็นถึงขนบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติอันดีงามของสงฆ์ที่นับวันจะเลือนหายไป ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าการนำเกร็ดประวัติของพระดีพระแท้ทั้งหลายมาเรียบเรียงเผยแพร่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่าน เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาแล้ว

เรื่องราวเหล่านี้ข้าพเจ้าเรียบเรียงเป็นตอน ๆ ตีพิมพ์ในวารสาร อนุรักษ์ และ ธรรมานุรักษ์ มาตั้งแต่แต่ ๑๕ ปีที่แล้ว ต่อมาในปี ๒๕๔๔ได้รวมพิมพ์เป็นเล่ม ตั้งชื่อว่า ลำธารริมลานธรรม และได้มีการตีพิมพ์ซ้ำอีกหลายครั้ง โดยมีการเขียนเพิ่มเติมอีก ๔ บทในปี ๒๕๔๘ ในการพิมพ์ครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๓ ชมรมกัลยาณธรรมได้ทำประวัติย่อของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่กล่าวถึงในหนังสือด้วย นอกเหนือจากการทำภาพประกอบที่งดงาม

ในพรรษาปี ๒๕๕๓ ข้าพเจ้าได้นำแต่ละบทในลำธารริมลานธรรม เผยแพร่ลงในFacebook ทุกเช้าวันพระ โดยให้ชื่อว่า “เรื่องเล่าเช้าวันพระ” ปรากฏว่ามีคนสนใจมาก เมื่อเผยแพร่จนครบทุกบทแล้ว เพื่อไม่ให้ขาดตอน ข้าพเจ้าจึงเห็นว่าน่าจะเขียนบทใหม่ ๆ นำมาเผยแพร่ต่อไปสัปดาห์ละบท เริ่มตั้งแต่ต้นปี ๒๕๕๔ และสิ้นสุดในวันออกพรรษาปีเดียวกัน รวมทั้งหมด ๓๔ บท มากพอที่จะรวมพิมพ์เป็นเล่มใหม่อีกเล่มหนึ่ง จึงได้มอบให้ชมรมกัลยาณธรรมจัดทำขึ้น ทั้งหมดนี้คือที่มาของ ลำธารริมลานธรรม ๒

ขอขอบคุณคุณหมออัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์ และมิตรสหายแห่งชมรมกัลยาณธรรม ที่ร่วมกันดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอย่างประณีต โดยได้ทำประวัติย่อของครูบาอาจารย์ทุกรูปที่กล่าวถึงในหนังสือ พร้อมกับจัดหาภาพประกอบอย่างสวยงามไม่แพ้ ลำธารริมลานธรรมเล่มแรก หวังว่าหนังสือเล่มนี้ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อพระหนุ่มเณรน้อยที่หวังความเจริญงอกงามในเพศบรรพชิตเท่านั้น หากยังเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลทั่วไปที่ปรารถนาความสุขและชีวิตที่ดีงามด้วย

พระไพศาล วิสาโล
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved