กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ความสงบอันประเสริฐ
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ความสงบอันประเสริฐ
โดย พระไพศาล วิสาโล

พิมพ์ครั้งที่ ๒ ๒๕๖๒
จัดพิมพ์โดย ยุวพุทธิกสมาคม

คำปรารภ

ในส่วนลึกของจิตใจ เราทุกคนปรารถนาความสงบ  แต่คนส่วนใหญ่หาได้ตระหนักไม่  เพราะเข้าใจไปว่าความมั่ง คั่งร่ำรวยและเกียรติยศชื่อเสียง  เป็นยอดปรารถนาของชีวิต ดังนั้นจึงพยายามดิ้นรนแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก่อนอื่นใด  แต่ถึงจะได้มากเท่าใดก็ไม่เคยรู้สึกพอเสียที  ยังรู้สึกพร่องอยู่นั่นเอง  หลายคนเข้าใจไปว่าที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะยังมีไม่พอ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะใจเขายังสงบไม่พอต่างหาก   ไม่ว่าเขาจะได้เงินทองและเกียรติยศมามากมายเพียงใด  หากใจเขายังไม่พบกับความสงบ ก็ยังรู้สึกพร่องและเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง

ต่อเมื่อได้พบความสงบด้วยตนเอง  ผู้คนเป็นอันมากจึงรู้ว่านั่นแหละคือสิ่งที่ตนต้องการอย่างแท้จริง หาใช่ความมั่งคั่งร่ำรวยหรือเกียรติยศชื่อเสียงไม่  บางคนถึงกับละทิ้งชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยวัตถุ เพื่อแสวงหาความสงบให้แก่จิตใจ  ผู้คนจำนวนไม่น้อยแม้ไม่ถึงกับละทิ้งความสำเร็จทางโลก แต่แทนที่จะหมกมุ่นกับความสุขจากสิ่งเสพและสิ่งล่อเร้าเย้ายวนดังแต่ก่อน ก็หันไปใช้ชีวิตในสถานที่สงบสงัดมากขึ้น

ความสงบสงัดภายนอกนั้นเกื้อกูลแก่ความสงบเย็นในจิตใจ  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะพบความสงบในจิตใจต่อเมื่อปลีกตัวหลีกเร้นจากผู้คนหรือห่างไกลจากเสียงอึกทึกเท่านั้น  แม้ในชีวิตประจำวันตามปกติ เราก็ยังสามารถสัมผัสความสงบในจิตใจได้  เพราะความสงบที่แท้อยู่ที่ใจ มิได้ขึ้นอยู่กับผู้คนและสิ่งแวดล้อม  ไม่ว่าอะไรมากระทบ ใจก็ยังสงบได้หากมีสติรู้ทัน ไม่ปล่อยใจให้กระเพื่อมขึ้นลงหรือฟูแฟบไปตามสิ่งเร้า อีกทั้งไม่ผลักไสไขว่คว้าสิ่งนั้น  ยิ่งมีปัญญาเข้าใจความจริงของชีวิต ใจก็ไม่เป็นทุกข์ ยังคงเป็นปกติสุขอยู่ได้เมื่อเกิดความแปรปรวนและความเสื่อมเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดา แม้กายจะป่วย แต่ใจก็ยังสงบ เพราะไม่ได้ยึดติดถือมั่นในกายนี้ว่าเป็นตัวตนหรือเป็น “ตัวกูของกู”

ความสงบเพราะมีสติและปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจจนเป็นอิสระจากความทุกข์ กิเลสไม่มารบกวนรังควานอีกต่อไป คือความสงบอันประเสริฐ ที่เราทุกคนควรมีโอกาสสัมผัสหรือเข้าถึงในชีวิตนี้

หนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้า ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘   ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ฯ เห็นว่าคำบรรยายนี้มีประโยชน์ ควรแก่การเผยแพร่ในรูปหนังสือ  ข้าพเจ้ายินดีอนุญาตและขออนุโมทนาในกุศลกิริยานี้ หวังว่าคำบรรยายนี้จะช่วยให้ผู้อ่านพบกับความสงบอันประเสริฐ เพื่อเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงใจให้มีฉันทะในการทำความดีเป็นนิจ บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างถึงพร้อม จนเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิง

พระไพศาล วิสาโล
๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved