กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > กรุ่นกลีบความสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ(หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง 

กรุ่นกลีบ
ความสุข
เส้นทางสู่ความสุขโดย ๑๒ นักคิด-นักกิจกรรมเพื่อสังคม

โดย พระไพศาล วิสาโล และศ.นพ.ประเวศ วะสี
สำนักพิมพ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๑

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved