กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

สู่เส้นทางสมานฉันท์ของสังคมไทย
ก่อนสายใยจะขาดสะบั้น

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๕
สำนักพิมพ์ โพสต์บุ๊กส์

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ในรอบหลายปีที่ผ่านมา สังคมไทยมีความร้าวฉานอย่างหนักจนถึงกับเกิดเหตุการณ์นองเลือดกลางมหานคร แม้จนบัดนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าความปรองดองจะกลับคืนมาในระยะเวลาอันใกล้ ปัญหาดังกล่าวหากเป็นแค่ความขัดแย้งระหว่างบุคคลที่เป็นชนชั้นนำของประเทศ ก็อาจแก้ได้ด้วยการขจัดคนใดคนหนึ่งออกไป หรือไม่ก็ด้วยการประนีประนอมแบ่งปันผลประโยชน์ให้เป็นที่พอใจของทุกคน แต่แท้จริงแล้วความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นนี้มีรากเหง้ามาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ซึ่งก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำอย่างมากระหว่างคนในชาติ รวมทั้งซ้ำเติมความไม่เป็นธรรมให้หนักหน่วงขึ้น เป็นเหตุให้ผู้คนเป็นจำนวนนับล้านลุกขึ้นมาเข้าร่วมหรือสนับสนุนความขัดแย้งที่เกิดขึ้น

ใช่แต่เท่านั้นความแตกต่างทางด้านทัศนคติ วิถีชีวิต และผลประโยชน์ ซึ่งหนุนเสริมความขัดแย้งให้ขยายตัวยังเกิดขึ้นจากปัจจัยอื่น ๆ อีกมาก รวมทั้งกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งนอกจากทำให้ความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างในแนวตั้งขยายตัวแล้ว ยังทำให้สังคมไทยมีการแตกตัวในแนวราบมากขึ้น แม้กระทั่งในหมู่คนชั้นกลางด้วยกัน ก็มีรสนิยมและมุมมองต่างกันอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน เนื่องจากได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและมีเสรีภาพในการบริโภคที่แตกต่างกันมากขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีส่วนทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวกันของคนในชาติยากจะเกิดขึ้นได้ แต่ก็ไม่ถึงกับทำให้ผู้คนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนถึงกับมุ่งร้ายต่อกัน หากว่าผู้คนไม่ถูกครอบงำด้วยความโกรธเกลียดอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ความยึดติดถือมั่นในอุดมการณ์และความคิดของตน จนไม่ยอมรับความเห็นต่าง เป็นที่มาแห่งอคติจนมองเห็นผู้คิดต่างจากตนเป็นคนเลวร้าย หรือเหยียดเขาให้ต่ำกว่าความเป็นมนุษย์ ผลที่ตามมาก็คือความรุนแรงและการประหัตประหาร

สังคมไทยจะหลุดพ้นจากกับดักแห่งความรุนแรงได้ก็ต่อเมื่อมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็ต้องร่วมกันนำพาจิตสำนึกให้หลุดพ้นจากการครอบงำของความโกรธเกลียด ยอมรับความหลากหลายและเคารพความเป็นมนุษย์ของทุกคนแม้จะเห็นต่างจากตน รวมทั้งเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาความขัดแย้งด้วยสันติวิธี

แนวทางสู่ความสมานฉันท์ของสังคมไทย เป็นเนื้อหาหลักของหนังสือเล่มนี้ ซึ่งประกอบขึ้นจากบทความส่วนใหญ่ที่เคยตีพิมพ์ในคอลัมน์ "มองอย่างพุทธ" และ "จิตวิวัฒน์"ในหนังสือพิมพ์มติชน ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๔ มีส่วนน้อยที่เคยตีพิมพ์ในแหล่งอื่น แต่ก็ล้วนอยู่ในแนวเรื่องเดียวกัน

นอกจากเล่มนี้แล้ว ยังมีอีกสามเล่มที่ออกมาในชุดเดียวกัน คือ มุ่งไปสู่หนใด ,ทางธรรม, และ ธรรมไม่ได้เทศน์ แต่ละเล่มมีจุดเน้นที่ต่างกัน กล่าวคือ มุ่งไปสู่หนใด เน้นเกี่ยวกับการรักษาใจให้เป็นสุขท่ามกลางความผันผวนปรวนแปร ทางธรรม ประกอบด้วยบทความขนาดยาว ว่าด้วยบทบาทและคุณค่าของพุทธศาสนาท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์ ส่วน ธรรมไม่ได้เทศน์ เป็นงานรวมปาฐกถาและคำบรรยายในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเน้นถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพจิต ชีวิตที่ผาสุก และสังคมที่สงบสันติ

ขอขอบคุณคุณนิภา เผ่าศรีเจริญ ซึ่งนอกจากริเริ่มและสนับสนุนให้มีหนังสือชุดนี้แล้ว ยังรับเป็นบรรณาธิการต้นฉบับให้ด้วยความใส่ใจทั้ง ๆ ที่มีงานประจำรัดตัว ทำให้หนังสือชุดนี้สำเร็จด้วยดี พร้อมกันนี้ขอขอบคุณสำนักพิมพ์โพสต์บุ๊กส์ที่เห็นว่าหนังสือชุดนี้มีคุณค่าควรแก่การเผยแพร่ให้กว้างขวาง หวังว่าผู้อ่านจะได้รับประโยชน์สมความมุ่งหวังของผู้จัดพิมพ์

พระไพศาล วิสาโล
๑ มกราคม ๒๕๕๕


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved