กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ก้าวแห่งความสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน
ก้าวแห่งความสุข

ก้าวแห่งความสุข

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๕
สำนักพิมพ์ เนชั่นบุ๊คส์

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

ธรรมยาตราเพื่อชีวิตและลุ่มน้ำลำปะทาว เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีบนเทือกเขาภูแลนคา จังหวัดชัยภูมิ นับแต่ปี ๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน นอกจากมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงในเขตลุ่มน้ำลำปะทาว อันเป็นภาพสะท้อนของวิกฤตการณ์ในระดับโลกแล้ว ยังเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อเจริญสติและฝึกฝนจิตใจ ทั้งนี้เพราะธรรมกับธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันอย่างใกล้ชิด ในด้านหนึ่งธรรมชาติย่อมเอื้อให้เกิดความงอกงามในธรรม ขณะเดียวกันธรรมที่เจริญมั่นคงในบุคคลย่อมส่งเสริมให้ธรรมชาติดำเนินไปอย่างปกติไม่เสียสมดุล แต่เมื่อใดก็ตามที่ธรรมขาดหายไปจากใจของผู้คน ธรรมชาติย่อมถูกทำลายเพื่อปรนเปรอตัณหาของมนุษย์อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ธรรมยาตราแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ ๗ คืน ๘ วัน โดยเยี่ยมเยือนและค้างแรมตามหมู่บ้านต่าง ๆ นอกจากการทำกิจกรรมกับชาวบ้าน อาทิ พิธีกรรมทางศาสนา และการสนทนาแลกเปลี่ยนกันแล้ว การเดินกลางแดด(หรือกลางฝนในบางครั้ง)ในภูมิประเทศที่หลากหลาย เป็นกิจกรรมอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมาก เพราะแม้จะเต็มไปด้วยความยากลำบาก แต่ได้ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมากแก่ผู้เดินชนิดที่หาได้ยากจากชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมทั่วไป หลายคนได้พบว่า “เหนื่อยแต่กาย ใจเบิกบาน” หรือ “กายร้อน ใจไม่ร้อน” นั้น ทำได้อย่างไร ขณะที่นักเรียนและหนุ่มสาวจำนวนไม่น้อยได้คำตอบว่าความสุขจากชีวิตที่เรียบง่ายนั้นเป็นอย่างไร

ทุกวันหลังทำวัตรเช้าและเย็น มีการบรรยายธรรมโดยข้าพเจ้า เพื่อย้ำเตือนจุดมุ่งหมายของธรรมยาตรา ขณะเดียวกันก็ให้แง่คิดหรือบทเรียนจากการเดิน ซึ่งแยกไม่ออกจากการดำเนินชีวิต กล่าวได้ว่าเราเดินอย่างไร ก็ใช้ชีวิตอย่างนั้น หากเดินด้วยใจที่เป็นสุข เราก็สามารถดำเนินชีวิตอย่างเป็นสุขได้ไม่ยาก ในทางตรงข้ามหากเดินด้วยใจที่เครียด กังวล และหงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา การดำเนินชีวิตของเราก็ย่อมถูกรบกวนด้วยอาการดังกล่าวอยู่เป็นนิจ

สำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊คส์ เห็นว่าคำบรรยายดังกล่าวมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ จึงได้นำคำบรรยายดังกล่าวมารวมพิมพ์เป็นเล่ม โดยแยกออกเป็นสองเล่ม คือ ก้าวแห่งความสุข และ เป็นสุขทุกย่างก้าว ข้าพเจ้ายินดีอนุญาต และหวังว่าผู้อ่านจะได้ข้อคิดจากหนังสือเล่มนี้เพื่อทำให้แต่ละก้าวแห่งการดำเนินชีวิตของตนเป็นย่างก้าวแห่งความสุข โดยมีธรรมเป็นที่หมาย

พระไพศาล วิสาโล
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved