กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > แก้เงื่อนถอดปมความรุนแรงในสังคมไทย
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ(หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง

แก้เงื่อนถอดปมความรุนแรงในสังคมไทย

โดย พระไพศาล วิสาโล
ประเวศ วะสี
นิธิ เอียวศรีวงศ์
เกษียร เตชะพีระ
รสนา โตสิตระกูล

สำนักพิมพ์ มูลนิธิโกมลคีมทอง
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๘

ทุก ๆ ปีเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย ซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เครือข่ายพุทธิกา จะจัดให้มีเสวนาประจำปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ เป็นต้นมา โดยกำหนดจัดในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการนำธรรมะของพระพุทธองค์มาเชื่อมโยงสัมพันธ์กับชีวิตและสังคมสมัยใหม่

ทุกวันนี้วันวิสาขบูชาในความเข้าใจของคนทั่วไปเป็นเพียงวันหยุดตามประเพณี หรืออย่างมากก็เป็นเพียงแค่วาระแห่งการระลึกถึงพระพุทธองค์เท่านั้นแต่อันที่จริงแล้วนี้เป็นโอกาสที่ชาวพุทธทั้งหลายควรระลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระองค์ และพยายามน้อมนำให้กลับมามีความหมายกับยุคสมัย เพื่อความเจริญมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนาให้ได้ ถ้าหากเราสามารถนำพุทธธรรมมาตอบคำถามของยุคสมัย หรืออย่างน้อยช่วยให้เรามีท่าทีที่ถูกต้องต่อปัญหาที่ท้าทาย พุทธธรรมก็จะมิเป็นเพียงคำสอนในตำรับตำราหรือข้อประพฤติปฏิบัติส่วนตัวเท่านั้น แต่ยังจะเป็นประทีปของยุคสมัยด้วย

ปัญหาของยุคสมัยที่เครือข่ายพุทธิกาได้เคยนำมาเป็นหัวข้อเสวนาได้แก่ “ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่” ..................................และ “จุดเปลี่ยนจริยธรรมของคนไทยในยุคทักษิโณมิกส์” ในปีนี้เราเห็นว่าในบรรดาปัญหาที่ท้าทายภูมิปัญญาของชาวพุทธหรือภูมิปัญญาของสังคมไทยทั้งหมดนั้น ไม่มีอะไรที่น่าห่วงเท่ากับปัญหาความรุนแรงที่กำลังแพร่ระบาดในสังคมไทย คงไม่ลืมว่าเดือนพฤษภาคมเมื่อ ๑๓ ปีก่อน ได้เกิดเหตุการณ์พฤษภาหฤโหดขึ้น ก่อนหน้านั้น ๑๖ ปีเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๑๙ ได้เกิดขึ้นอย่างนองเลือด และเมื่อย้อนถอยหลังไปอีก ๓ ปี ก็ได้เกิดเหตุการณ์มหาวิปโยค ๑๔ ตุลา ๑๖

ความรุนแรงและเหตุการณ์นองเลือดได้เกิดขึ้นเป็นอาจินในยุคปัจจุบัน จนแทบทุกเดือนในปฏิทินล้วนมีประวัติศาสตร์เชื่อมโยงกับความรุนแรง เช่น เดือนเมษายนทำให้เรานึกถึงเหตุการณ์ กรือเซะ ซึ่งมีคนตายไปกว่า ๑๐๐ คน ตุลาคมปีที่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตากใบ มีผู้เสียชีวิตกว่า ๘๐ คน ทั้งนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเหตุการณ์รุนแรงอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งมาในหลายรูปลักษณ์ เช่น ปัญหาอาชญากรรม การลอบสังหารผู้นำชุมชน และความรุนแรงในครอบครัว ปรากฏการณ์นี้ทำให้น่ามาขบคิดกันว่าเงื่อนปมของปัญหานั้นอยู่ตรงไหน อะไรคือรากเหง้า และจะจัดการอย่างไร และสำหรับชาวพุทธ คำถามเพิ่มเติมก็คือ ชาวพุทธควรมีท่าทีอย่างไร และพุทธธรรมจะช่วยได้มากเพียงใด

นี้คือที่มาของเสวนาประจำปีเรื่อง “แก้เงื่อนถอดปมความรุนแรงในสังคมไทย” โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ประเวศ วะสี นิธิ เอียวศรีวงศ์ เกษียร เตชะพีระ และรสนา โตสิตระกูล ส่วนผู้ดำเนินรายการได้แก่พระไพศาล วิสาโล

การเสวนาครั้งนี้ได้เสนอมุมมองเกี่ยวกับความรุนแรงในสังคมไทยอย่างน่าสนใจ โดยได้เชื่อมโยงปัญหาความรุนแรงต่าง ๆ ในสังคมไทย โดยเฉพาะความรุนแรงในภาคใต้ เข้ากับความรุนแรงเชิงโครงสร้าง พร้อมกันนั้นก็ได้เสนอทางออกจากความรุนแรงอย่างเป็นระบบ ในขณะที่สังคมไทยยังมีข้อถกเถียงมากมายเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ เนื้อหาการเสวนาดังกล่าวน่าจะนำมาเผยแพร่ต่อสังคมวงกว้างเพื่อช่วยให้เกิดมุมมองที่รอบด้านและลุ่มลึกขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของการเคารพความเป็นมนุษย์และด้วยวิถีทางแห่งสันติ

เครือข่ายพุทธิกาขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้มาร่วมเสวนาครั้งนี้ รวมทั้งได้กรุณาแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาการเสวนาเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นรูปเล่มในครั้งนี้


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved