กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > จิตใส ใจสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

จิตใส ใจสุข

โดยพระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๖
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

แบ่งปันบน facebook Share

คำปรารภ

จิตใจนั้นเปรียบเหมือนน้ำ จิตที่ดีงามเปรียบเหมือนน้ำใสสะอาด    แต่ส่วนใหญ่ใจมักถูกครอบงำด้วยอารมณ์  เช่นเดียวกับน้ำที่เจือปนแปดเปื้อนด้วยสิ่งต่าง ๆ  หากไม่ขุ่นมัวด้วยตะกอน มีสีแปดเปื้อน  ก็มีสาหร่ายปกคลุมอยู่เต็ม หรือถูกลมพัดกระเพื่อม หนักกว่านั้นก็คือเดือดพล่าน  จนไม่สามารถมองเห็นอะไรที่อยู่เบื้องล่าง หรือสะท้อนสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงได้เลย

ทุกวันนี้เรามักปล่อยให้จิตใจขุ่นมัว มืดมน กระเพื่อมไหว หรือเดือดพล่านตลอดทั้งวัน  ทั้ง ๆที่จิตใจนั้นสามารถใสสะอาดได้ เพียงแต่ปกป้องมิให้สิ่งต่าง ๆ มาแปดเปื้อนหรือปรุงแต่งจิตใจ  สติเป็นเครื่องรักษาจิต ปกป้องใจมิให้เศร้าหมอง  เมื่อใจใสสะอาด ย่อมเปิดเผยความเป็นจริงในส่วนลึกให้เราได้เห็นอย่างแจ่มแจ้ง อีกทั้งสะท้อนความเป็นจริงภายนอกอย่างซื่อตรงไม่บิดเบี้ยว ทำให้เกิดปัญญาที่แจ่มกระจ่าง

จิตที่ใสสะอาดแจ่มกระจ่างย่อมนำมาซึ่งความสุข   เป็นสุขที่มิได้เกิดจากการเสพรับอารมณ์ต่าง ๆ ภายนอกที่พึงใจ แต่เกิดจากการทรงไว้ซึ่งความปกติหรือสงบนิ่ง ท่ามกลางความผันผวนปรวนแปรต่าง ๆ ของสิ่งรอบตัว  เป็นความเย็นท่ามกลางความรุ่มร้อนเดือดดาล

จิตใสใจสุขเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคน หากหมั่นมองตนและฝึกฝนจิตอยู่เสมอในทุกมิติของชีวิตและในทุกความสัมพันธ์ ไม่ว่ากับผู้อื่น กับวัตถุสิ่งเสพ กับประสบการณ์ต่าง ๆ ที่พานพบ รวมทั้งกับความรู้สึกนึกคิดของตนเอง

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยข้อเขียนรวมทั้งสิ้น  ๓๖  ชิ้น แบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นงานเขียนของ “ภาวัน” ที่เคยตีพิมพ์ในนิตยสาร IMAGE ระหว่างปี ๒๕๕๔-๒๕๕๖  ส่วนที่สองเป็นข้อเขียนของพระไพศาล วิสาโล ซึ่งคัดเลือกจาก “คำปรารภ” หรือ “คำนิยม” ในที่ต่าง ๆ   โดยมีการล้อมกรอบเพื่อให้แยกจากส่วนแรก โดยเรียงสลับกันทีละบทตลอดทั้งเล่ม เพื่อเสริมเนื้อหาของกันและกัน

หนังสือเล่มนี้สำเร็จได้ โดยคุณนงลักษณ์ ตรงศีลสัตย์ เป็นบรรณาธิการคัดเลือกต้นฉบับ และคุณมณี ศรีเพียงจันทร์ ช่วยดำเนินการตีพิมพ์จนสำเร็จเป็นรูปเล่ม  ขอขอบคุณทั้งสองท่านมา ณ ที่นี้

พระไพศาล วิสาโล 
“ภาวัน”
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved