กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

จิตเบิกบาน งานสัมฤทธิ์


โดย พระไพศาล วิสาโล
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๔
จัดพิมพ์โดย เครือข่ายพุทธิกา

ดาวน์โหลดหนังสือได้ที่นี่

แบ่งปันบน facebook Share

 

คำปรารภ

ใจของเรานั้นมีทั้งพลังบวกและพลังลบ พลังลบอันได้แก่ความโกรธ เกลียด เครียด ท้อ นั้นล้วนมีที่มาจากอัตตาหรือความเห็นแก่ตัว ส่วนพลังบวก คือความรัก ความเมตตา ความเสียสละ ล้วนมีมโนธรรมเป็นบ่อเกิด ทั้งอัตตาและมโนธรรมนั้นเป็นพลังที่ขับเคลื่อนชีวิตเรา และอยู่เบื้องหลังความทุกข์และความสุขของมนุษย์ทุกคน

การมองเห็นว่ามนุษย์มีแต่ความเห็นแก่ตัว ทำให้เรามองคนอื่นในแง่ลบ ขณะเดียวกันก็ทำให้เราละเลยที่จะดึงเอาพลังบวกมาหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจ กลับปล่อยให้พลังลบครองใจ จึงรู้สึกรุ่มร้อนหรือเป็นทุกข์อยู่เนือง ๆ ขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เต็มไปด้วยความขัดแย้งและร้าวฉาน เมื่อใดที่เราตระหนักว่ามนุษย์ทุกคนมีพลังบวกอยู่ด้วย ไม่เพียงวิถีแห่งความสุขภายในจะปรากฏแก่เราเท่านั้น เรายังเห็นถึงความสำคัญในการทำความดีหรือมีน้ำใจต่อผู้อื่น แม้แต่ผู้ที่ชอบเอาเปรียบเบียดเบียน เพราะความดีของเรานั้นสามารถกระตุ้นพลังบวกในใจเขาให้มีพลังจนสามารถชนะความเห็นแก่ตัวได้

พลังบวกมิได้หมายถึงคุณธรรมหรือความใฝ่ดีเท่านั้น หากยังรวมถึงความตื่นรู้ อิสระ โปร่งโล่ง ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า โพธิจิต เป็นภาวะที่ว่างจากความยึดติดถือมั่นในตัวตน ทำให้เกิดความสงบเย็นและเป็นสุขอย่างแท้จริง ภาวะดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้และหล่อเลี้ยงใจเป็นครั้งคราว ซึ่งท่านพุทธทาสภิกขุเรียกว่า “นิพพานชิมลอง” การประสบสัมผัสกับภาวะดังกล่าวช่วยให้เรามีพลังในการทำความดีอย่างเบิกบาน อีกทั้งยังช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีความสุข ตลอดจนสามารถเผชิญกับความผันผวนปรวนแปรในชีวิตหรือแรงบีบคั้นต่าง ๆ นานาได้อย่างไม่หวั่นไหว พูดง่าย ๆ คือ แม้ถูกกระทบ แต่ใจไม่กระเทือน

หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องของการเสริมสร้างพลังบวกและใช้พลังดังกล่าวในการดำเนินชีวิตตลอดจนขับเคลื่อนการงาน ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร บทความทั้ง ๘ บทเคยตีพิมพ์ในวารสารสุขศาลา ระหว่างปี ๒๕๕๑-๒๕๕๓ โดยตั้งชื่อบทความชุดนี้ว่า “ขับเคลื่อนชีวิตด้วยจิตวิวัฒน์” อันเป็นชื่อเดียวกับคำบรรยายที่นำเสนอในการประชุมใหญ่ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๑ ทั้ง ๘ บทนี้เคยพิมพ์รวมอยู่ในหนังสือเรื่องอัตตาทำให้ใจเราหนัก ความรักทำให้ตัวเราเบา การตีพิมพ์ครั้งใหม่นี้เป็นการแยกพิมพ์เป็นเล่มครั้งแรก โดยมีการปรับปรุงแก้ไขเพียงเล็กน้อยและตัดทอนบางส่วน พร้อมกับตั้งชื่อใหม่เพื่อเน้นคุณค่าของพลังบวกให้เด่นชัดขึ้น

ขอขอบคุณคุณมณี ศรีเพียงจันทร์ ที่ช่วยดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จนสำเร็จด้วยดี

พระไพศาล วิสาโล
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved