กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > จากย่างกุ้งถึงราชบุรี
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ(หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง

บทเรียนเพื่อสันติภาพ
จากย่างกุ้งถึงราชบุรี

รวมบทความของ พรพิมล ตรีโชติ พระไพศาล วิสาโล ไชยันต์ ไชยพรและอื่นๆ

พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๔๔

 

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved