กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียน > ธรรมบันดาลสุข
กลับหน้าแรก
ประเภท : งานเขียน

ธรรมบันดาลสุข

โดย พระไพศาล วิสาโล
จัดพิมพ์โดย โรงเรียนวรรณสว่างจิต
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๕๘

 

คำปรารภ

วิชาหนึ่งที่เราทุกคนควรเรียนรู้คือวิชาชีวิต  ไม่ว่าจะเจนจัดวิชาใด ๆ เป็นดอกเตอร์หรือศาสตราจารย์ก็ตาม หากขาดความเข้าใจในวิชาชีวิตแล้ว  ความสำเร็จที่เกิดขึ้น รวมทั้งชื่อเสียงเกียรติยศและทรัพย์สมบัติที่ตามมา ก็ไม่สามารถช่วยให้ตนมีความสุขได้อย่างแท้จริง  กลับจะกลายเป็นโทษทั้งแก่ตนเองและผู้อื่น กล่าวคือนอกจากจะทำให้ตนเป็นทุกข์ หลงตัวลืมตนและประมาทแล้ว  ยังเป็นที่มาของการสร้างความทุกข์ยากเดือดร้อนแก่ผู้คนด้วย

วิชาชีวิตช่วยให้เรารู้จักตนเอง  เป็นมิตรกับตนเอง เข้าถึงความสุขที่ประเสริฐและประณีต  เพราะวิชานี้ช่วยให้เราพบความจริงว่า สุขหรือทุกข์นั้นแท้จริงอยู่ที่ใจ  และควรวางใจฝึกจิตอย่างไรจึงจะเป็นสุข  สุขชนิดนี้ช่วยให้เราไม่ถูกบีบคั้นจากสิ่งแวดล้อม ไม่หวั่นไหวเพราะคำต่อว่าด่าทอ และเป็นปกติได้แม้สูญเสียสิ่งรักหรือพลัดพรากจากคนรัก  แม้กระทั่งล้มป่วย จิตใจก็ยังสงบเย็น  ครั้นถึงเวลาที่ต้องละโลกนี้ไปก็พร้อมคืนทุกอย่างให้แก่ธรรมชาติ ไม่อาลัยในสิ่งใด

วิชาชีวิตนั้นเรียกอีกอย่างว่า “ธรรม”  ธรรมที่แท้นั้นไปพ้นจากพิธีรีตอง ไม่จำกัดตัวอยู่ในวัด คัมภีร์ หรือคำเทศนาสั่งสอน แต่สามารถพบได้จากทุกสิ่ง เรียนรู้ได้จากทุกประสบการณ์  และเผยแสดงให้เห็นทั้งจากกายและใจของเราในทุกเวลาและทุกสถานที่  ดังนั้นหากรู้จักใคร่ครวญทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรา รวมทั้งหมั่นดูกายและใจของเราตามความเป็นจริง ก็จะเห็นธรรม  และเมื่อเข้าถึงธรรม ความสุขสงบเย็นก็จะบังเกิดแก่เรา  ไม่มีอะไรที่บันดาลความสุขอันประเสริฐแก่เราได้ดีไปกว่าธรรม

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มีที่มาจากคำบรรยายของข้าพเจ้าในโอกาสที่คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนวรรณสว่างจิตได้มาปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าสุคะโต ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗   ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายหลังทำวัตรเช้าและเย็น อีกส่วนหนึ่งเป็นการสนทนาก่อนอาหารเช้า  ขออนุโมทนาที่คณะผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญของธรรม ปรารถนาให้บุคคลากรทุกภาคส่วนน้อมนำธรรมมาใช้กับชีวิต รวมทั้งนำไปถ่ายทอดให้แก่นักเรียนของตน โดยได้จัดให้มีการอบรมดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๒ แล้ว  ผลพลอยได้จากการอบรมดังกล่าวคือหนังสือเล่มนี้และอีกหลายเล่มก่อนหน้านี้  ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่านทุกท่าน แม้ไม่ได้มาร่วมปฏิบัติธรรมดังกล่าวด้วยตนเอง

พระไพศาล วิสาโล
๑๐  ธันวาคม ๒๕๕๗

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved