กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง > เพื่อรักและรู้จักตนเอง
กลับหน้าแรก
ประเภท : หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความ(หรือบทสัมภาษณ์,อภิปราย)ไปลง

เพื่อรักและรู้จักตนเอง
ประสบการณ์ของคนรุ่นใหม่ในการบวชและปฏิบัติธรรม

สำนักพิมพ์ ศพพ.
พิมพ์ครั้งที่ ๑ ๒๕๒๙
บรรณาธิการ พระประชา ปสนฺนธฺมโม

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved