กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานบรรณาธิกรณ์
กลับหน้าแรก

งานเขียน
งานเขียนร่วม
งานแปล
งานแปลร่วม
งานบรรณาธิกรณ์
งานบรรณาธิกรณ์ร่วม
หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง

หนังสือดาวน์โหลด

 

งานบรรณาธิกรณ์

๑. อำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง (โกมล คีมทอง,๒๕๒๙)
๒. โอบกอด (กลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม,๒๕๓๔)
๓. องค์รวมแห่งสุขภาพ (โครงการสมุนไพร ฯ,๒๕๓๖)
๔. ช้างไทยในความทรงจำ (อนุรักษ์,๒๕๓๗)
๕. ศาสตร์และศิลป์แห่งการระงับความขัดแย้ง (มูลนิธิเด็ก,๒๕๓๘,๒๕๔๙)
๖. ๕๐ ปี วัดป่าสุคะโต (วัดป่าสุคะโต,๒๕๖๒)


รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved