กลับหน้าหลักหนังสือ
   หนังสือ > งานเขียนร่วม
กลับหน้าแรก

งานเขียน
งานเขียนร่วม
งานแปล
งานแปลร่วม
งานบรรณาธิกรณ์
งานบรรณาธิกรณ์ร่วม
หนังสือเล่มที่ได้เขียนบทความไปลง

หนังสือดาวน์โหลด

 

งานเขียนร่วม

๑. หว่านพันธุ์แห่งโพธิ (กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม,๒๕๓๐) พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กองทุนวุฒิธรรม กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม,๒๕๕๖)
๒. ๖ ตุลาจารึก : ความทรงจำ ความหวัง และบทเรียน (โกมล คีมทอง,๒๕๓๙)
๓. Spiritual Tips for Meditators (เอกสารโรเนียว,๒๕๔๑) พิมพ์ครั้งที่ ๒ (Wisdom Audio Visual Exchange , Malaysia, ๒๕๕๖) พิมพ์ครั้งที่ ๓ (๒๕๕๙)
๔. อเมริกาจาริก (กลุ่มศึกษาและปฏิบัติธรรม,๒๕๔๑) พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชมรมกัลยาณธรรม,๒๕๕๓)

๕. ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ (กองทุนรักษ์ธรรม,๒๕๔๓)
๖. ฉลาดทำบุญ (เครือข่ายพุทธิกา,๒๕๔๔)

๗. ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ (เครือข่ายชาวพุทธ ฯ,๒๕๔๕)
๘. มองอย่างพุทธ (เครือข่ายชาวพุทธ ฯ,๒๕๔๖)
๙. ศาสนธรรมในกระแสแห่งกลียุค (API,๒๕๔๖)
๑๐. ทางเลือกอุดมศึกษาเพื่อความเป็นไท (อมรินทร์,๒๕๔๗)
๑๑. แนวทางการฟื้นฟูจิตใจและชุมชน ๖ จังหวัดภาคใต้ (เครือข่ายชาวพุทธ,๒๕๔๗)
๑๒. เยียวยาใจสู้ภัยสึนามิ (รักลูก,๒๕๔๘)
๑๓. ฟื้นฟูใจหลังภัยสึนามิ (เครือข่ายชาวพุทธ, ๒๕๔๘)
๑๔. มรรคาแห่งชีวิต (พรีม่า,๒๕๔๘)
๑๕. ก่อนอาทิตย์อัสดง (พรีม่า,๒๕๔๘)
๑๖. ว่ายทวนน้ำ (มติชน,๒๕๕๐)
๑๗. คำขอที่ยิ่งใหญ่ (สบายใจ,๒๕๕๐)
๑๘. ศาสนาพุทธกับการแก้วิกฤติครอบครัวไทย (สถาบันรักลูก,๒๕๕๑)
๑๙ หลักชีวิต หลักชาวพุทธ (ชมรมกัลยาณธรรม,๒๕๕๒)
๒๐. ถวายสังฆทานอย่างไรใ้ห้ได้บุญ(สบายะ,๒๕๕๒)

๒๑. รวมกันเราสุข (พาบุญมา,๒๕๕๓)
๒๒. A Buddhist Approach to Patient Care (Sri Lanka,2011)
๒๓. นิพพานที่นี่เดี๋ยวนี้ (อมรินทร์,๒๕๕๔)
๒๔. อยู่ทุกที่ก็มีสุข(booksmile,๒๕๕๕)
๒๕. พาใจกลับบ้าน (อุทัยวรรณ โตทับเที่ยง,๒๕๕๕)
๒๖. ธรรมไม่จำกัดกาล (ร้อยธรรมคำสอน) (หอจดหมายเหตุพุทธทาส,๒๕๕๕)
๒๗. อยู่ใน ใจเหนือ เกื้อโลก (หอจดหมายเหตุพุทธทาส,๒๕๕๕)
๒๘. ใจดีมีสุข (booksmile,๒๕๕๕)
๒๙. เป็นอยู่ให้ดี ต้องมี ทาน ศีล ภาวนา (ลีโอเทคโนโลยี ,๒๕๕๓,๒๕๕๕)
๓๐. สวัสดีความสุข (CP All,๒๕๕๖)
๓๑. ทุกข์ไม่นาน เดี๋ยวมันก็ผ่านไป (ทูเดย์, ๒๕๕๖)
๓๒. สร้างสุขแท้ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาหมอดีของแผ่นดิน (ม.เทคโนโลยีสุรนารี ๒๕๕๗)
๓๓. กายสดใส ใจปล่อยวาง (สสจ.โคราช ๒๕๕๗)
๓๔. สอนสร้างสุข เรียนเปลี่ยนชีวิต (๒๕๕๘,โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท)
๓๕. ระเบียงบุญ ตอนปาฏิหาริย์บุญ (CP All, ๒๕๕๘)
๓๖. ความสุข กับ ความสำเร็จ ( ธรรมสากล,คณะบัญชี จุฬา ๒๕๕๘)
๓๗. อาสาเพื่อนรับฟัง (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,๒๕๕๘)
๓๘. เยียวยาใจ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,๒๕๕๘)

๓๙. หมอรักษากาย ธรรมรักษาใจ (กลุ่มธรรมสถิต,๒๕๕๙)
๔๐. ยิ้มรับทุกข์ ได้สุขเป็นรางวัล (ทูเดย์,๒๕๕๙)
๔๑. ฝึกใจให้นิ่ง ฝึกจิตให้วาง (อมรินทร์,๒๕๕๙)
๔๒. ไม่เป็นอะไรกับอะไร (สุคะโต,๒๕๕๙)

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved