หน้ารวมบทความ
   บทความ > หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ >
ยิ้มสู้แล้วก้าวไปข้างหน้า
กลับหน้าแรก

โพสต์ทูเดย์ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

ยิ้มสู้แล้วก้าวไปข้างหน้า
เรื่องอนุสรา ทองอุไร วันพรรษา อภิรัฐนานนท์
จากบทสัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล

ผ่านพ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสร็จสิ้น มองไปข้างหน้า “เรา” พสกนิกรชาวไทยจะก้าวต่อไปอย่างไร

มองให้เห็นความจริงของชีวิต
พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ กล่าวว่า พุทธศาสนามองว่าความตายเป็นธรรมดาของชีวิต ที่ไม่มีใครหนีพ้น แม้แต่พระพุทธองค์ ซึ่งเป็นมหาบุรุษมีคุณสมบัติเหนือปุถุชน  นี้คือความจริงที่เราควรเตือนตนอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความไม่ประมาทในชีวิต  

ไม่หลงเพลิดเพลินในความสุข หรือหมกมุ่นกับการหาเงินทอง  แทนที่จะปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์  พึงหมั่นสร้างความดี ละเว้นความชั่ว รวมทั้งเตรียมตัวเตรียมใจพร้อมรับความตายที่จะมาถึง  ดียิ่งกว่านั้นก็คือฝึกจิตพัฒนาใจจนเห็นความจริงของชีวิต อันจะช่วยให้พ้นทุกข์  พ้นตาย เพราะไม่ต้องเกิดอีกต่อไป

ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนพระสาวก  และชี้แนะข้อธรรมเพื่อรับมือกับความตาย จนเอาชนะความตายได้ในที่สุด  นี้คือธรรมที่ชาวพุทธทั้งหลายพึงสดับและนำไปปฏิบัติ

“ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ไม่ว่าพาลหรือบัณฑิต ไม่ว่ามั่งมีหรือยากจน ล้วนแต่มีความตายรออยู่เบื้องหน้า  ภาชนะดินที่ช่างหม้อทำขึ้น ทั้งเล็กทั้งใหญ่ ทั้งสุกทั้งดิบ ในที่สุดก็ต้องแตกสลายทุกชนิด ชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกัน วัยของเราแก่หง่อมแล้ว ชีวิตของเรามีอยู่น้อยนิด จำต้องจากพวกเธอไป  เราได้ทำที่พึ่งให้แก่ตนเองแล้ว  ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงอย่าได้ประมาท ขอให้มีสติ มีศีลให้จงดี  จงหมั่นรักษาจิตของตนเถิด  ผู้ใดไม่ประมาทในธรรมวินัยนี้ ผู้นั้นจักไม่เวียนเกิดเวียนตาย แล้วถึงที่สุด(แห่งทุกข์)ได้”

เมื่อสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก โดยเฉพาะผู้ที่เราเคารพเทิดทูน เช่น ในหลวงรัชกาลที่ ๙  หากนึกถึงแต่ความสูญเสียพลัดพราก จิตจะจมอยู่กับความเศร้า จนหมดอาลัยตายอยากกับชีวิต ไม่อาจทำกิจต่าง ๆ อันควรทำได้เลย  จะดีกว่าหากเรานึกถึงน้ำพระทัยและคุณงามความดีของพระองค์  จะทำให้เราเกิดความซาบซึ้งประทับใจ และเกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีตามรอยของพระองค์ 

ยิ่งได้ลงมือทำความดีโดยมีพระองค์ทรงเป็นแบบอย่าง  ใจเราก็ยิ่งเกิดความปีติ ภาคภูมิใจที่เป็นพสกนิกรที่ดีของพระองค์ จะช่วยให้หลุดจากความ เศร้าโศกเสียใจได้ง่ายขึ้น  สำหรับผู้เป็นลูกหลาน  ควรชักชวนให้บิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ที่ยังเศร้าโศกอยู่ ทำความดี เช่นเป็นจิตอาสา หรือทำบุญกุศลถวายพระองค์ท่าน  ชวนท่านออกจากบ้าน ไปทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ จะช่วยท่านได้มาก

พร้อมกันนั้นเราพึงพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระองค์ว่า  ความตายเป็นธรรมดาของทุกชีวิต  ไม่ว่าใครก็ตาม ย่อมหนีความตายไม่พ้น  นี้คือสัจธรรมที่เราจะต้องเปิดใจยอมรับ   เมื่อใดที่เราเข้าใจสัจธรรมดังกล่าวอย่างแท้จริง เมื่อนั้นความตายก็มิอาจบีบคั้นใจเราให้เป็นทุกข์ได้อีกต่อไป

พระไพศาล กล่าวต่อไปว่า ความจงรักภักดีและความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ พึงแสดงออกด้วยการสืบสานพระปณิธานของพระองค์ ในเมื่อพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประเทศชาติอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เราก็ควรอุทิศตนเพื่อประเทศชาติตามอย่างพระองค์  ในเมื่อพระองค์ทรงรักประชาชนของพระองค์ โดยไม่แบ่งแยกว่ารวยหรือจน และไม่คำนึงถึงเชื้อชาติและศาสนา  เราก็ควรรักซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน ไม่เอาความแตกต่างทางฐานะ เชื้อชาติ หรือศาสนามาเป็นเครื่องกีดขวาง

รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster