หน้ารวมบทความ
   บทความ > คมชัดลึก > พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คืออะไร อยู่ที่ไหน,ทำไมจึงเป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่สถานะ ความเป็นอยู่ดีพร้อม
กลับหน้าแรก

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คืออะไร อยู่ที่ไหน
ทำไมจึงเป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่สถานะ ความเป็นอยู่ดีพร้อม

พระไพศาล วิสาโล
หนังสือพิมพ์ คมชัดลึก
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ขึ้น๘ค่ำเดือน ๘-๘

พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  คืออะไร อยู่ที่ไหน
ปุจฉา

พระรัตนตรัย คือ อะไร ? ( What ) อยู่ที่ไหน ? ( Where )

วิสัชนา

พระรัตนตรัย หมายถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์  

พระพุทธนั้นหมายถึงพระพุทธเจ้า ซึ่งตรัสรู้ธรรมด้วยพระองค์เอง  โดยทั่วไปหมายถึงพระพุทธโคดม  หรืออดีตเจ้าชายสิทธัตถะ  แต่ที่จริงก็รวมถึงพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี้ด้วยซึ่งตามคัมภีร์มีอยู่มากมาย  ส่วนพระธรรมก็คือคำสอนของพระองค์หรือความจริงที่พระองค์ทรงค้นพบ   พระสงฆ์คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์จนค้นพบความจริงอย่างเดียวกับที่พระองค์ทรงค้นพบ  มีทั้งที่เป็นบรรพชิตและคฤหัสถ์

อย่างไรก็ตามพระพุทธเจ้า มิได้หมายความถึงตัวบุคคลที่มีรูปร่างจับต้องได้เท่านั้น  หากยังรวมถึงพระคุณสมบัติของพระองค์  ซึ่งสรุปได้เป็นสองคือ  พระปัญญาคุณ และพระกรุณาคุณ (บางครั้งก็เพิ่มพระวิสุทธิคุณด้วย)  มองในแง่นี้ พระพุทธ จึงเป็นนามธรรมที่มิได้จำกัดสถานที่ (ว่าอยู่ประเทศอินเดียหรือชมพูทวีป) เท่านั้น

บางท่านขยายความว่า พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์นั้น แท้จริงก็อยู่ที่ตัวเราด้วย กล่าวคือพระพุทธหมายถึงพุทธะในใจเรา  อันได้แก่ศักยภาพที่จะรู้แจ้งในสัจธรรมจนพ้นความทุกข์ได้  เมื่อเราปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์  ธรรมก็จะสถิตอยู่ในใจเรา  หากเราปฏิบัติได้ผลจนพบความสงบ  เราก็สามารถเป็นพระสงฆ์ได้เช่นเดียวกัน  มองในแง่นี้ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ก็มีอยู่ทุกหนแห่ง

ทำไมจึงเป็นทุกข์ ทั้งๆ ที่สถานะ ความเป็นอยู่ดีพร้อม
ปุจฉา กราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ  ขอเรียนถามว่าทำใจถึงเป็นทุกข์  ทั้ง ๆ ที่ความเป็นอยู่ดี ลูกดี มีเงินพอกินพอใช้ ไม่ขัดสน
วิสัชนา ความทุกข์ของคุณเป็นความทุกข์ใจ  ซึ่งอาจเกิดจากการไม่พอใจในสภาพที่เป็นอยู่ เนื่องจากอยากได้สิ่งที่ยังไม่มี  หรือไม่ก็เพราะรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่า  ไร้คุณค่า ทางออกก็คือ  พยายามชื่นชมสิ่งที่ตนเองมี  เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นให้น้อยลง หรือไม่ก็หมั่นช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมากขึ้น  เช่น  ให้ทาน หรือเป็นจิตอาสา  ช่วยเด็กกำพร้า  คนชรา  ปลูกป่า การทำสมาธิภาวนาก็ช่วยเติมความสุขและความสงบแก่จิตใจของคุณได้รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved