ติลักขณภาวนา   

อนิจจา สงขารา สังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยง
ต กุเตตถ ลพภา เพราะเหตุฉะนั้น ความเที่ยงในสังขารทั้งหลายเหล่านี้ จักพึงได้แต่ไหนเล่า

เปล่า ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ขันธ์ ๕ มันเกิดขึ้น ขันธ์ ๕ มันทำลายไปต่างหาก
มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวใช่ตน
ขันธ์ ๕ ต่างหาก ช่างมันเถิด

เปล่า ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ
อายตนะ ๖ มันเกิดขึ้น อายตนะ ๖ มันทำลายไปต่างหาก
มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวใช่ตน
อายตนะ ๖ ต่างหาก ช่างมันเถิด

เปล่า ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย ดิน น้ำ ไฟ ลม อากาศ วิญญาณ
ธาตุ ๖ มันเกิดขึ้น ธาตุ ๖ มันทำลายไปต่างหาก
มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวใช่ตน
ธาตุ ๖ ต่างหาก ช่างมันเถิด

เปล่า ไม่มีใครเกิด ไม่มีใครตาย
นามรูปมันเกิดขึ้น นามดับรูปแตกไปต่างหาก
มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่เรา ไม่ใช่ตัวใช่ตน
นามรูปต่างหาก ช่างมันเถิด

อาตุรกายภาวนา
อาตุรกายสส เม สโต เมื่อเรามีกายอาดูกระวนกระวายอยู่ด้วยทุกขเวทนา
จิตต อนาตุร ภวิสสติ จิตของเราจะไม่อาดูรกระวนกระวายไปตามกาย
ภิทุราย กาโย กายนี้มันจักแตก
วิราคธมม วิญญาณ วิญญาณนี้มันจักดับ เป็นของไม่เที่ยง ไม่ใช่ของเรา ช่างมัน