ปุจฉา-วิสัชนา > ทำดีบังหน้า
กลับหน้าแรก

ทำดีบังหน้า

โดย พระไพศาล วิสาโล
วันที่ 30 สิงหาคม 2011
จากหน้า พระไพศาล วิสาโล - Phra Paisal Visalo

ปุจฉา วิสัชนา

กราบนมัสการครับพระอาจารย์ ผมมีข้อสงสัยครับว่า การที่คนๆหนึ่งทำความดีบังหน้าความผิดของตนเอง หรือทำความดีเพียงหน้าสื่อ แต่หลับหลังกลับกระทำความผิดอย่างร้ายแรง หรือไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่ได้วาดไว้ และยังกลับกลายเป็นแรงบัลดาลใจให้ผู้อื่นทำความดี (ฉากหน้า) ที่ตนเองสร้างไว้ ได้ทำตามและถูกกล่าวยกย่องเชิดชู การกระทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ ได้บุญหรือบาป คนที่นำไปเป็นแรงบัลดาลใจผิดหรือไม่ กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ

การทำความดี หากไม่ได้ทำด้วยเจตนาดีหรือความบริสุทธิ์ใจ แต่เพราะหวังผลประโยชน์ ย่อมไม่ใช่ความดีแท้ แต่ก็ยังไม่เรียกว่าผิดศีลหรือเป็นบาป (อย่างน้อยก็ในทางกายกรรม) แต่จิตนั้นเป็นอกุศลแน่ บุญหรือบาปนั้นอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญ ถ้าเจตนาไม่ดีแล้ว การกระทำนั้นย่อมไม่อาจเรียกว่าเป็นบุญได้ ส่วนคนที่ทำความดีเพราะได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลดังกล่าว เขาทำด้วยเจตนาดี มีความบริสุทธิ์ใจ การกระทำของเขาย่อมเป็นบุญ
รวบรวมงานเขียนและบทความของพระไพศาล วิสาโล www.visalo.org  korobiznet เอื้อเฟื้อพื้นที่   
webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม่ Reserved